Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-19

ZK-01-2007-19.doc  ZK-01-2007-19pr1.doc  ZK-01-2007-19pr2.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-01-2007-19
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuMěsto Chotěboř požádalo odbor majetkový o bezúplatný převod pozemků par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř. Výše uvedené pozemky byly na základě geometrického plánu, číslo plánu 2566-180/2005 ze dne 22. prosince 2005 pro katastrální území Chotěboř odděleny z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 4487 a par. č. 4653/1. Jedná se o pozemky zaměřené po rekonstrukci silnice II/344 - ulice Havlíčkova, na kterých se v současné době nachází chodníky a veřejná zeleň.
Pozemky par. č. 4487 a par. č. 4653/1 v katastrálním území a obci Chotěboř vlastní Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutím ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. 11. 2001 čj. 3496/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací schváleným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0523/08/2006/ZK dne 7.11.2006 byly svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, jsou zapsány v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví 320.
Zveřejnění záměru darovat chodníkem zastavěné pozemky par. č. 4487/5, par. č. 4487/6, par. č. 4653/6, par. č. 4653/7, par. č. 4653/9, par. č. 4653/10, par. č. 4653/11, par. č. 4653/12, par. č. 4653/13, par. č. 4653/14, par. č. 4653/15, par. č. 4653/16, par. č. 4653/17, par. č. 4653/18, par. č. 4653/19, par. č. 4653/20 v katastrálním území a obci Chotěboř bylo schváleno usnesením č.1025/22/2006/RK. Zveřejnění záměru proběhlo na úřední desce ve dnech 10. 8. 2006-12. 9. 2006.
Na pozemku par. č. 4653/22 o výměře 30 m2, který byl na základě geometrického plánu, číslo plánu 2566-180/2005 ze dne 22. prosince 2005 oddělen z pozemků podle katastru nemovitostí par. č. 4426 a par. č. 748 v katastrálním území a obci Chotěboř se nachází těleso silnice II/344. Pozemky par. č. 4426 a par. č. 748 v katastrálním území a obci Chotěboř jsou ve vlastnictví města Chotěboř. Tyto pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na listu vlastnictví 10001.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že stavbou chodníků byly zastavěny pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina a silnice byla rozšířena na pozemcích města Chotěboř, navrhuje odbor majetkový uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Chotěboř darovací smlouvy a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků a stavby.
Dodatkem zřizovací listiny budou vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř.
Dalším dodatkem bude vložen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pozemek par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 pod pozemní komunikací (silnice II/344) v katastrálním území a obci Chotěboř.
Návrh usnesení předpokládá schválení vzájemného darování nemovitostí a dodatků zřizovacích listin. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje usnesením 1025/22/2006/RK ze dne 18.7.2006 doporučila zastupitelstvu kraje darovat pozemky par. č. 4487/5, par. č. 4487/6, par. č. 4653/6, par. č. 4653/7, par. č. 4653/9, par. č. 4653/10, par. č. 4653/11, par. č. 4653/12, par. č. 4653/13, par. č. 4653/14, par. č. 4653/15, par. č. 4653/16, par. č. 4653/17, par. č. 4653/18, par. č. 4653/19, par. č. 4653/20 v katastrálním území a obci Chotěboř, na kterých se nachází chodníky a veřejná zeleň do vlastnictví města Chotěboř.
Rada kraje usnesením 1025/22/2006/RK ze dne 18.7.2006 doporučila zastupitelstvu kraje
přijmout dar pozemku par. č. 4653/22 v katastrálním území a obci Chotěboř od města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí se vzájemným darováním pozemků mezi krajem Vysočina a městem Chotěboř.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se vzájemným darováním pozemků mezi krajem Vysočina a městem Chotěboř.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 vzniklé dle GP č. 2566-180/2005 v katastrálním území a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
* nabýt darem pozemek par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř vzniklý dle GP č. 2566-180/2005 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 71 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-19, př. 1;
* dodatek č. 72 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-19, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz