Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-29

ZK-01-2007-29.doc  ZK-01-2007-29pr1.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-01-2007-29
NázevDarování pozemků v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina se obrátila obec Zubří se žádostí o darování pozemku par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří. Uvedený pozemek je dle obce zastavěn místní komunikací ve vlastnictví obce. Obec se snaží uvedený pozemek získat do vlastnictví již od r. 1998, kdy obec sepsala darovací smlouvu se Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, státní příspěvkovou organizací. K platnosti této smlouvy bylo vyžadováno udělení schvalovací doložky Ministerstva financí, které však vydáno nebylo. Obec byla nucena návrh na vklad do katastru nemovitostí vzít zpět. Podle předložených dokladů byla silnice III/36040 v km 0,000 -1,046 v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě na pozemku par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 vyřazena ze silniční sítě na okrese Žďár nad Sázavou rozhodnutím ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 25794/1998-120 ze dne 31. 8. 1998.
Podle sdělení obce místní komunikace prochází obcí a vede k vlakové zastávce Olešná na Moravě a slouží jako spojovací komunikace mezi obcí Zubří a obcí Olešná na Moravě. V pozemku zastavěném místní komunikací má obec uloženy inženýrské sítě, obec zabezpečuje opravy této komunikace, zajišťuje zimní údržbu, sečení příkopů podél této komunikace apod.
Pozemek par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří získal kraj do svého vlastnictví na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, resp. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na LV 248 pro dané k. ú. a obec.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří obci darovat. Jedná se o pozemek, který je pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny nepotřebný a nevyužitelný. Dle sdělení SUS Žďár nad Sázavou je pozemek zastavěn místní komunikací. Návrh je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., neboť obec pozemek využije pro veřejně prospěšné účely - místní komunikaci.
Zákonná podmínka tohoto právního úkonu, tj. zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu, bude do jednání zastupitelstva kraje splněna (lhůta začala běžet dne 4. 1. 2007).
V souladu s tímto návrhem je třeba upravit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem předmětný pozemek do vlastnictví obce Zubří a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1783/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2007 rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří; a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedeného pozemku do vlastnictví obce Zubří.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemku par. č. 688/1- ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří do vlastnictví obce Zubří
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
schvaluje
dodatek č. 85 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-29, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz