Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-38

ZK-01-2007-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-01-2007-38
NázevIII/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007, kapitole Nemovitý majetek, investice v dopravě - příloha M4 je zařazena akce "III/35433, III/35437 Mostiště - obnova krytu". Silnice III/35437 zajišťuje napojení Nemocnice sv, Zdislavy na silniční síť.
Investiční záměr vypracovaný v červnu 2006 a upřesněný v prosinci 2006 navrhuje provést obnovu krytu na silnici III/35433 v celkové délce 1,018 km, na silnici III/35437 v celkové délce 0,760 km a na silnici III/36049 v celkové délce 1,500 km. Stávající povrch předmětných silnic je tvořen asfaltovým kobercem, místy silně rozpadlým. Na mnoha místech je obrusná vrstva degradována až do podloží. Vozovka je silně zvlněná s mnoha výtluky s vysprávkami. Odvodnění silnic je nefunkční, nachází se zde bodové závady v podobě stromů, které jsou v těsné blízkosti vozovky a zasahují do krajnice, kterou svými kořeny deformují. Obnova krytu úseků silnic bude spočívat ve vyrovnání stávajícího krytu, provedení spojovacího postřiku, obrusné vrstvy z asfaltobetonu v tl. 5-6 cm, zpevnění krajnic, vodorovného dopravního značení, osazení svodidel. Navržené úpravy budou realizovány v rámci stávajícího silničního pozemku. V intravilánu obce Mostiště neproběhne obnova krytu z důvodu výstavby kanalizace ve vozovce plánované na rok 2008. Z tohoto důvodu je navrženo využití částky 9 000 000 Kč i na úsek silnice III/36049.
Po dohodě s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací zajistí přípravu a realizaci akce provoz Žďár nad Sázavou.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o přidělení účelové investiční dotace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci na akci "III/35433,III/35437, III/36049 Mostiště - obnova krytu" povýšením rozpočtu ve výši 9 000 000 Kč snížením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, Investice v dopravě, příloha M4 o 9 000 000 Kč.
StanoviskaRada kraje usnesením 0140/05/2007/RK schválila
* investiční záměr stavby "III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - obnova krytu" dle materiálu RK-05-2007-69 upr.1, př. 1;
* zvýšit závazný ukazatel "Investiční dotace" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450 o částku 9 000 000 Kč na realizaci akce "III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - obnova krytu" za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí poskytnout tuto účelovou dotaci;
doporučila
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnice Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČO 00090450, na akci "III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - obnova krytu" ve výši 9 000 000 Kč z kapitoly Doprava;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položka 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akce "III/35433,III/35437 Mostiště - obnova krytu" o stejnou částku 9 000 000 Kč.
Ekonomický odbor nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá připomínky k usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnice Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČO 00090450, na akci "III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - obnova krytu" ve výši 9 000 000 Kč z kapitoly Doprava;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položka 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akce "III/35433,III/35437 Mostiště - obnova krytu" o stejnou částku 9 000 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz