Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-77

ZK-01-2007-77.doc  ZK-01-2007-77pr1.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-01-2007-77
NázevFOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I
Zpracoval O. Wiesnerová
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuPodpora malých podniků je standardní součástí hospodářské politiky zemí EU. Podpora je cílena na překonávání objektivních nevýhod malých podniků ve srovnání s velkými podniky (zejména horší přístup ke kapitálu a relativně vyšší náklady vstupu na nové trhy). Význam podpory malých podniků je dán jak jejich často rozhodující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich flexibilitou (přizpůsobivostí) a potenciálem rozvoje do podoby velkých firem. V novém programovacím období 2007 - 2013 prakticky neexistuje možnost získání podpory pro malé podniky, dotační tituly jsou v drtivé většině zaměřeny na podporu inovačních postupů, výzkumu a vývoje. Další překážkou pro získání dotací pro malé podniky je vysoká nejnižší hranice podpory u evropských dotačních titulů, která je pro tyto firmy nedosažitelná.
Cílem grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I" je zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na domácích i zahraničních trzích poskytnutím příspěvku na pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor. Z tohoto programu budou podpořeny projekty realizované na území kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zpracoval výzvu pro předkládání projektů do GP "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I" viz materiál ZK-01-2007-77, př. 1. Cílem tohoto grantového programu je podpořit malé podniky, které si nemohou žádat o podporu ze zdrojů EU, a posílit tak konkurenceschopnost těchto podniků. Alokace ve výši 4.500.000,- Kč bude rozdělena malým podnikům na nákup nových strojů a zařízení nebo na stavební práce. GP "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II", který bude určen pro žadatele z regionů, které nejsou vyjmenované ve Výzvě pro předkládání projektů do GP "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I"., bude za stejných podmínek předložen ZK se schválení v květnu tohoto roku.
Tato podpora bude poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
Z důvodu transparentnosti jsou přiloženy podklady pro hodnocení specifických kritérií grantového programu viz materiál ZK-01-2007-77, př. 2.
Grantový program na podporu malých podnikatelů je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina, naplňuje ho v bodě Cíl 1:Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, Dílčí cíl 1.2.: Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP) s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit Opatření 1.2.1. Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP).
Celková alokace pro PRK - dílčí cíl 1.2. na rok 2007 je 9.000.000,-Kč.
Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I. má do výzvy alokovanou částku z PRK - dílčího cíle 1.2. - 4.500.000 Kč.
Zůstatek v rámci PRK - dílčího cíle 1.2. - 4.500.000,- Kč. (určen pro GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - II a jeho vyhlášení předpokládáme v květnu 2007).
StanoviskaStanovisko ORR:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodě 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Rada kraje usnesení 0164/05/2007/RK doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení,
případně rozšíření podnikatelských prostor - "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I" dle materiálu RK-05-2007-29, př. 1, upr.1
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu " Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech
2007-I". dle materiálu ZK-01-2007-77, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I." ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED -
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I";
* garantem grantového programu " Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I" odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Olgu Wiesnerovou (JI) s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka
Odpovědnost ORR
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz