Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-79

ZK-01-2007-79.doc  ZK-01-2007-79pr1.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-01-2007-79
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2007
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK "Statut účelového Fondu Vysočiny". Na základě tohoto statutu připravil OŠMS grantový program Sportoviště 2007. Jedná se o pravidelný grantový program, který je úspěšný a je o něj velký zájem. V letech 2004 - 2006 bylo do GP SPORTOVIŠTĚ podáno celkem 428 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 23 246 887,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá návrh na vyhlášení grantového programu SPORTOVIŠTĚ 2007 na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu (viz materiál ZK-01-2007-79, př. 1).
Jedná se o opakování úspěšného programu z minulých let. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta grantových programů Drobná údržba a Výstavba a údržba sportovišť a členů řídících výborů, kteří v letech 2002 - 2006 grantové programy vyhodnocovali.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Usnesení 0063/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "SPORTOVIŠTĚ 2007" na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu
RK-03-2007-25, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina s názvem "Sportoviště 2007" dle materiálu ZK-01-2007-79, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Sportoviště 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED-
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu "Sportoviště 2007";
* garantem grantového programu "Sportoviště 2007" odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz