Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-66

ZK-01-2007-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-01-2007-66
NázevGrantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
Zpracoval Z. Ludvík
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuKraj je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina realizovaného v rámci opatření 3.2 SROP. Vzhledem k nízkému čerpání prostředků v 1. kole výzvy podporuje kraj Vysočina žadatele ze skupiny nestátních neziskových organizací poskytováním půjček na předfinancování jejich akcí (označení projektů ve SROP).
Konkrétně pro akce realizované v rámci 2. výzvy zastupitelstvo kraje dne 14. 2. 2006 na svém jednání č. 01/2006 usnesením č. 0071/01/2006/ZK mimo jiné schválilo:
- "průběžné poskytování finančních prostředků v roce 2006 ve výši maximálně 15 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem zajištění průběžného financování akcí (poskytování půjček) dle materiálu
ZK-01-2006-65upr1, př. 5;
- převod finančních prostředků ve výši 2 700 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem poskytnutí půjček na realizaci akcí žadatelům dle materiálu ZK-01-2006-65upr1, př. 5."
Dle uvedeného usnesení byly zajištěny prostředky pro poskytování půjček v roce 2006. Na základě uzavřených smluv o poskytování půjčky s úspěšnými žadateli z 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 je zapotřebí schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje "Půjčky na projekty EU" za účelem poskytování půjček v roce 2007 a 2008.

Administrace grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 je předfinancována z prostředků kraje. Zastupitelstvo kraje dne 17. 5. 2005 na svém jednání č. 03/2005 přijalo usnesení č. 0217/03/2005/ZK:
"Zastupitelstvo kraje schvaluje převod částky 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet za účelem krytí výdajů na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby."
Prostředky byly převedeny na zvláštní účet kraje Sociální integrace pro grantové schéma. Od dubna roku 2006 jsou náklady na administraci kraji propláceny na základě 4 projektů na administraci grantového schématu, z nichž 2 byly k 31. 12. 2006 ukončeny. Zbývající 2 projekty pokrývají období 2007 - 2008. Pro vyšší přehlednost čerpání finančních prostředků byl pro zbylé dva projekty zřízen nový zvláštní účet. Na tento účet je potřebné převést zbývající prostředky vyčleněné výše uvedeným usnesením na administraci.
Návrh řešení Za účelem plynulého poskytování půjček v roce 2007 a 2008 akcím schváleným k podpoře ve 2. výzvě grantového schématu navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o průběžném převádění finančních prostředků na poskytování půjček podpořeným akcím z 2. výzvy grantového schématu maximálně do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU. Tato částka zahrnuje prostředky nevyčerpané a vrácené v roce 2006 a zvýšení dle předpokládaného čerpání půjček.
Rada kraje dále navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 244 578,- Kč z účtu grantového schématu Sociální integrace na zvláštní účet určený pro administraci grantového schématu. Jedná se o částku, která dosud nebyla ze schválených 600 000,- Kč použita.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 30. 1. 2007 "doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
- převést finanční prostředky do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU č. 4200060188/6800 za účelem poskytování půjček na realizaci akcí podpořených v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
- převést finanční prostředky ve výši ve výši 244 578,- Kč ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace č. 4200470080/6800 na zvláštní účet kraje určený pro administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za účelem předfinancování projektů na administraci grantového schématu."

Ekonomický odbor souhlasí s postupným převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU a s převodem finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace na zvláštní účet kraje určený na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
- převést finanční prostředky do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU č. 4200060188/6800 za účelem poskytování půjček na realizaci akcí podpořených v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
- převést finanční prostředky ve výši ve výši 244 578,- Kč ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace č. 4200470080/6800 na zvláštní účet kraje určený pro administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za účelem předfinancování projektů na administraci grantového schématu.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz