Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2017 - 24.10.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
03Dohoda o spolupráci - zajištění publicity projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
04FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
05Nadlimitní veřejná zakázka Datové linky ROWANet - rozhodnutí o výběru dodavatelů
06Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina
07Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2017
13Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
16Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
17Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
18Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
19Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
20Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
21VIP akce Kraje Vysočina - kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2018
22Návrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř
23FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
26Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
27Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
28Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
29Podíl Kraje Vysočina vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s. na modernizovaná železniční kolejová vozidla
30Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
31Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
32Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
33Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rožná
34Uzavření smluv o zřízení věcného břemene po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ
35Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
36Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
37Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
38Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
39Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
40Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
41Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
43Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
44Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
45Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
46Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
47Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
48Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
49Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
50Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
51Neuzavření nájemní smlouvy v k. ú. a obci Těchobuz
52Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
53Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
54Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
55Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
56Žádost o podstatnou změnu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
57Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
58Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
59Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
60Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
61Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017
62Nastavení strategie kvality Kraje Vysočina
63Centrální nákup hygienických a čisticích prostředků a kancelářských materiálů
64Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
65Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
66Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
68Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
69Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka nevyčerpaných finančních prostředků z Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
71Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
72Změny ve zřizovacích listinách
73FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
74Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
75Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
76Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
77Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
78Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
79Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
80Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
81Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz