Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-17

RK-34-2017-17.doc  RK-34-2017-17pr01.doc  RK-34-2017-17pr02.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-34-2017-17
NázevVolba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
Zpracoval M. Morkusová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 4. září 2017 se na hejtmana kraje obrátil předseda Krajského soudu v Brně, ve kterém žádá o projednání návrhu na zvolení přísedící Krajského soudu v Brně paní Ing. Daniely Tesařové, do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let dle materiálu RK-34-2017-17, př. 1.
Krajský soud v Brně doložil podklady nutné pro zvolení navrhované kandidátky do funkce přísedící krajského soudu. Paní Ing. Daniela Tesařová splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedící dle materiálu RK-34-2017-17, př. 1.
Návrh řešení Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, přísedící krajských soudů volí zastupitelstvo kraje na návrh člena příslušného zastupitelstva.
Zastupitelstvo příslušné ke zvolení přísedících se určuje podle trvalého pobytu navržené osoby a nikoliv podle sídla krajského soudu, ke kterému je přísedící volen.
StanoviskaStanovisko JUDr. Milana Bořka, předsedy Krajského soudu v Brně: Přísedící splňuje pro výkon funkce přísedící Krajského soudu v Brně v dalším funkčním období zákonem stanovené předpoklady, souhlasí se svým zvolením do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let a s poskytnutím osobních údajů. U krajského soudu se ve funkci přísedící na úseku trestním osvědčila, využívala získaných zkušeností a k výkonu funkce přistupovala zodpovědně. S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem a k tomu, aby mohla ve výkonu funkce pokračovat i nadále, doporučuji zvolení Ing. Daniely Tesařové do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
Odpovědnost hejtman kraje, OSH
Termín 24. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz