Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-66

RK-34-2017-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-34-2017-66
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval6 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále také škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 13. 9. 2017 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o mrazící skříň W70LTV pořízenou v roce 2002, inventární číslo MS-z-104-1,evidenční číslo v souboru 3. 7., pořizovací cena 136 469 Kč, zůstatková cena 31 843 Kč.
Mrazící skříň je součástí souboru - stroje a zařízení kuchyně. Je nefunkční. Dle posudku odborné firmy je natolik opotřebovaná, že by byla její oprava nerentabilní. Od 14. 9. 2017 byla nabídnuta prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřízených Krajem Vysočina. Nikdo o ni neprojevil zájem. Škola navrhuje mrazící skříň ekologicky zlikvidovat. Jednorázový odpis zůstatkové ceny nebude příčinou záporného hospodářského výsledku.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením mrazící skříně W70LTV pořízené v roce 2002, inventární číslo MS-z-104-1, evidenční číslo v souboru 3. 7., pořizovací cena 136 469 Kč, zůstatková cena 31 843 Kč
z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-34-2017-66.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz