Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2017, které se konalo dne 24. 10. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 10. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice rekonstrukce stavebních konstrukcí“
81. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2017
 2. FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
 3. Dohoda o spolupráci - zajištění publicity projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
 4. FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 5. Nadlimitní veřejná zakázka Datové linky ROWANet - rozhodnutí o výběru dodavatelů
 6. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina
 7. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 8. Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 9. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 10. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 11. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2017
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 16. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 17. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 19. Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
 20. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
 21. VIP akce Kraje Vysočina - kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2018
 22. Návrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř
 23. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
 26. Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
 27. Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
 28. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
 29. Podíl Kraje Vysočina vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné sužby uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s. na modernizovaná železniční kolejová vozidla
 30. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
 31. Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
 32. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
 33. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rožná
 34. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ
 35. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
 36. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
 37. Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
 38. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 39. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
 40. Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
 41. Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 43. Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
 44. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
 45. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 46. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 47. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 48. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 49. Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
 50. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
 51. Neuzavření nájemní smlouvy v k. ú. a obci Těchobuz
 52. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 53. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
 54. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 55. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
 56. Žádost o podstatnou změnu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 57. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 58. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
 59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
 60. Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
 61. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017
 62. Nastavení strategie kvality Kraje Vysočina
 63. Centrální nákup hygienických a čisticích prostředků a kancelářských materiálů
 64. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 65. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 66. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
 68. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka nevyčerpaných finančních prostředků z Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 71. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 72. Změny ve zřizovacích listinách
 73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
 74. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 75. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 76. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 77. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
 78. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
 79. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice rekonstrukce stavebních konstrukcí“
 81. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 82. Rozprava členů rady

Usnesení 1836/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, informovali radu kraje o předložené žádosti o prodloužení termínu realizace projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1837/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-02.doc, RK-34-2017-02, př. 1, RK-34-2017-02, př. 2, RK-34-2017-02, př. 3, RK-34-2017-02, př. 4, RK-34-2017-02, př. 5

03. Dohoda o spolupráci - zajištění publicity projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, seznámili radu kraje s návrhem uzavření Dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1838/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci - zajištění publicity dle materiálu RK-34-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-03.doc, RK-34-2017-03, př. 1

04. FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, předložili radě kraje návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1839/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-04, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-04.doc, RK-34-2017-04, př. 1, RK-34-2017-04, př. 2

05. Nadlimitní veřejná zakázka Datové linky ROWANet - rozhodnutí o výběru dodavatelů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o nejvhodnějších nabídkách pro uvedenou veřejnou zakázku podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky dle materiálu RK-34-2017-05, př. 1, jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku Datové linky ROWANet;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-05.doc, RK-34-2017-05, př. 1

06. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, předložili radě kraje návrh vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na výše uvedené služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-06, př. 1 a RK-34-2017-06, př. 2;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2017-06, př. 3;
ukládá
odboru informatiky:
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
 • ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.
odpovědnost: OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-06.doc, RK-34-2017-06, př. 1, RK-34-2017-06, př. 2, RK-34-2017-06, př. 3, RK-34-2017-06, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 07 - 10 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

07. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1842/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 3. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-07.doc, RK-34-2017-07, př. 1

08. Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1843/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí věcného daru a peněžních účelových darů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-08, př. 1, RK-34-2017-08, př. 2 a RK-34-2017-08, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 3. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-08.doc, RK-34-2017-08, př. 1, RK-34-2017-08, př. 2, RK-34-2017-08, př. 3

09. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1844/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-09, př. 1, RK-34-2017-09, př. 2 a RK-34-2017-09, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 3. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-09.doc, RK-34-2017-09, př. 1, RK-34-2017-09, př. 2, RK-34-2017-09, př. 3, RK-34-2017-09, př. 4

10. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1845/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-10.doc, RK-34-2017-10, př. 1

11. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-34-2017-11, př. 1, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, uvedeného v materiálu RK-34-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-11.doc, RK-34-2017-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 -Služby školení a vzdělávání o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2017;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-12.doc, RK-34-2017-12, př. 1, RK-34-2017-12, př. 2, RK-34-2017-12, př. 3

13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o pomoc při zajištění finanční spoluúčasti na pořízení nového vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 1 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 1 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30 % celkové pořizovací ceny vybavení;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu dle materiálu RK-34-2017-13, př. 6;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-13.doc, RK-34-2017-13, př. 1, RK-34-2017-13, př. 2, RK-34-2017-13, př. 3, RK-34-2017-13, př. 4, RK-34-2017-13, př. 5, RK-34-2017-13, př. 6

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku a stipendia pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-14, př. 1, RK-34-2017-14, př. 2, RK-34-2017-14, př. 3, RK-34-2017-14, př. 4, RK-34-2017-14, př. 5, RK-34-2017-14, př. 6, RK-34-2017-14, př. 7, RK-34-2017-14, př. 8;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 105 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 105 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 105 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-14.doc, RK-34-2017-14, př. 1, RK-34-2017-14, př. 2, RK-34-2017-14, př. 3, RK-34-2017-14, př. 4, RK-34-2017-14, př. 5, RK-34-2017-14, př. 6, RK-34-2017-14, př. 7, RK-34-2017-14, př. 8, RK-34-2017-14, př. 9, RK-34-2017-14, př. 10, RK-34-2017-14, př. 11

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-34-2017-15, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Anety Marešové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 50 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-15.doc, RK-34-2017-15, př. 1, RK-34-2017-15, př. 2, RK-34-2017-15, př. 3, RK-34-2017-15, př. 4

16. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/34/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-34-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-16.doc, RK-34-2017-16, př. 1, RK-34-2017-16, př. 2

81. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3523 Odborné léčebné ústavy ve výši 112 560 Kč a § 3522 -Ostatní nemocnice ve výši 1 473 330) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ v celkové výši 1 585 890 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu RK-34-2017-81, př. 2;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace pro:
 • Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., ve výši 112 560 Kč
 • Nemocnici sv. Zdislavy, a. s., ve výši 983 560 Kč
 • Vysočinské nemocnice, s. r. o., ve výši 489 770 Kč
na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“;
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-81.doc, RK-34-2017-81, př. 1, RK-34-2017-81, př. 2, RK-34-2017-81, př. 3, RK-34-2017-81, př. 4, RK-34-2017-81, př. 5, RK-34-2017-81, př. 6

17. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, informovali radu kraje o žádosti předsedy Krajského soudu v Brně o projednání návrhu na zvolení přísedící Krajského soudu v Brně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/34/2017/RK
Rada kraje
ukládá
hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 24. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-17.doc, RK-34-2017-17, př. 1, RK-34-2017-17, př. 2

18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1854/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 479 282 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-18, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-34-2017-18, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 479 282 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 479 282 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-18.doc, RK-34-2017-18, př. 1, RK-34-2017-18, př. 2, RK-34-2017-18, př. 3, RK-34-2017-18, př. 4

19. Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s žádostí obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-19, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-19.doc, RK-34-2017-19, př. 1, RK-34-2017-19, př. 2

20. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-34-2017-20, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 8. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-20.doc, RK-34-2017-20, př. 1, RK-34-2017-20, př. 2, RK-34-2017-20, př. 3

21. VIP akce Kraje Vysočina - kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2018
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí seznam VIP akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2018. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1857/34/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních, sportovních a společenských akcí (tzv. VIP akcí) podporovaných Krajem Vysočina v roce 2018 dle materiálu RK-34-2017-21, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-21.doc, RK-34-2017-21, př. 1, RK-34-2017-21, př. 2, RK-34-2017-21, př. 3, RK-34-2017-21, př. 4

22. Návrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř
J. Běhounek informoval radu kraje o porušení smlouvy o poskytnutí dotace ze strany spolku Aeroklub Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zamítnout žádost o poskytnutí dotace (dle mat. RK-34-2017-22, př. 2) zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř, letiště Počátky 67, 58301 Chotěboř, IČ: 00528528 na realizaci akce Dětský den a letecká show 2017.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-22.doc, RK-34-2017-22, př. 1, RK-34-2017-22, př. 2

23. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1859/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu RK-34-2017-23, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-23.doc, RK-34-2017-23, př. 1, RK-34-2017-23, př. 2, RK-34-2017-23, př. 3

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1860/34/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu RK-34-2017-24, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 814 180 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu RK-34-2017-24, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-24.doc, RK-34-2017-24, př. 1, RK-34-2017-24, př. 2, RK-34-2017-24, př. 3, RK-34-2017-24, př. 4

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, za účelem předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony na kole“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1861/34/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu RK-34-2017-25, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 628 840 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu RK-34-2017-25, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-25.doc, RK-34-2017-25, př. 1, RK-34-2017-25, př. 2, RK-34-2017-25, př. 3, RK-34-2017-25, př. 4

26. Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem aktualizace výše uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1862/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-26.doc, RK-34-2017-26, př. 1, RK-34-2017-26, př. 2

27. Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrhy dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřených v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1863/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0008 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0018 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 5;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0013 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-27.doc, RK-34-2017-27, př. 1, RK-34-2017-27, př. 2, RK-34-2017-27, př. 3, RK-34-2017-27, př. 4, RK-34-2017-27, př. 5, RK-34-2017-27, př. 6

28. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí výše uvedenou akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, včetně návrhu schválení závazku jejího předfinancování. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1864/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-28.doc, RK-34-2017-28, př. 1, RK-34-2017-28, př. 2, RK-34-2017-28, př. 3

29. Podíl Kraje Vysočina vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené s dopravcem České dráhy, a. s. na modernizovaná železniční kolejová vozidla
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1865/34/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
jednání s dopravcem České dráhy, a. s. v souladu se článkem IXa. odst. 3 smlouvy o závazku veřejné služby o ekonomických dopadech souvisejících s nasazením nových vozidel a o výši zohlednění ekonomicky oprávněných nákladů dopravce v souladu se článkem XIa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby;
souhlasí
se zohledněním ekonomických dopadů dopravce dle článku IXa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě uzavřeném s dopravcem České dráhy, a. s. dne 5. 10. 2009 ve výši 15 000 000 Kč za kalendářní rok.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-29.doc, RK-34-2017-29, př. 1, RK-34-2017-29, př. 2

30. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1866/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-34-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-30.doc, RK-34-2017-30, př. 1

31. Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o předložení výše uvedeného projektu do Fondu malých projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1867/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu do Fondu malých projektů;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 6. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-31.doc, RK-34-2017-31, př. 1, RK-34-2017-31, př. 2

32. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženou Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešli P. Franěk a J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1868/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina, která je přílohou materiálu RK-34-2017-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-32.doc, RK-34-2017-32, př. 1

33. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rožná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje návrh uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. V průběhu jednání přišli P. Franěk a J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1869/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-34-2017-33, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-33.doc, RK-34-2017-33, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 48, 52 - 54, 79 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ
Usnesení 1870/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-34.doc, RK-34-2017-34, př. 1, RK-34-2017-34, př. 2, RK-34-2017-34, př. 3

35. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
Usnesení 1871/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-35.doc, RK-34-2017-35, př. 1, RK-34-2017-35, př. 2

36. Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
Usnesení 1872/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-36, př. 1 v k. ú. Rácov od vlastníka uvedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-36.doc, RK-34-2017-36, př. 1, RK-34-2017-36, př. 2

37. Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
Usnesení 1873/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-37.doc, RK-34-2017-37, př. 1, RK-34-2017-37, př. 1a

38. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 1874/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky potřebné pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat nově oddělené dle geometrických plánů č. 667-326/2017 pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. 91-326/2017 pro k. ú. Týmova Ves od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-34-2017-38, př. 1 a RK-34-2017-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopad 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-38.doc, RK-34-2017-38, př. 1, RK-34-2017-38, př. 2, RK-34-2017-38, př. 3

39. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
Usnesení 1875/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy nájemní s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-39, př. 2 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu devět měsíců od předání staveniště zhotoviteli, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-39, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-39.doc, RK-34-2017-39, př. 1, RK-34-2017-39, př. 2, RK-34-2017-39, př. 3, RK-34-2017-39, př. 3a, RK-34-2017-39, př. 3b, RK-34-2017-39, př. 3c, RK-34-2017-39, př. 4

40. Smlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
Usnesení 1876/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu - provedení terénních úprav a výsadby drobné zeleně v rámci akce Transformace Domova Kamélie Křižanov II na nově utvořených pozemcích dle geometrického plánu č. 837-119/2016 označených jako par. č. 774/91 - orná o výměře 317 m2 a par. č. 774/92 - orná o výměře 169 m2, oba v k. ú. Zámek Žďár.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-40.doc, RK-34-2017-40, př. 1

41. Přijetí daru v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné
Usnesení 1877/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138//12, a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-41.doc, RK-34-2017-41, př. 1, RK-34-2017-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1878/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 41 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-42.doc

43. Přijetí daru v k. ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína a obci Dalečín
Usnesení 1879/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu RK-34-2017-43, př. 1 a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu RK-34-2017-43, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-43.doc, RK-34-2017-43, př. 1, RK-34-2017-43, př. 2, RK-34-2017-43, př. 3, RK-34-2017-43, př. 3a, RK-34-2017-43, př. 3b, RK-34-2017-43, př. 3c

44. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
Usnesení 1880/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod pořadovým číslem 14 v katastrálním území Rančířov nahrazuje materiálem RK-34-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-44.doc, RK-34-2017-44, př. 1

45. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1881/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2017-45, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-34-2017-45, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-34-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-45.doc, RK-34-2017-45, př. 1

46. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 1882/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/353 Velký Beranov - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-46.doc

47. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1883/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-34-2017-47, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-47.doc, RK-34-2017-47, př. 1

48. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1884/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-34-2017-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-48.doc, RK-34-2017-48, př. 1

52. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1885/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2017-52, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2017-52, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-52.doc, RK-34-2017-52, př. 1, RK-34-2017-52, př. 2

53. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
Usnesení 1886/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálů RK-34-2017-53, př. 1, RK-34-2017-53, př. 2 a RK-34-2017-53, př. 3 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-53.doc, RK-34-2017-53, př. 1, RK-34-2017-53, př. 2, RK-34-2017-53, př. 3

54. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 1887/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-34-2017-54, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-54.doc, RK-34-2017-54, př. 1, RK-34-2017-54, př. 1a

79. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 1888/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-34-2017-79, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-79.doc, RK-34-2017-79, př. 1

49. Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se záměrem změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1889/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnic II/348 a III/34821 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace - místní komunikace souběžné s autobusovým nádražím v Polné;
 • rozhodnout uzavřít
 • darovací smlouvu mezi městem Polná na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 1;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 2;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Polná na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 3.
odpovědnost: OM
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-49.doc, RK-34-2017-49, př. 1, RK-34-2017-49, př. 1a, RK-34-2017-49, př. 1b, RK-34-2017-49, př. 2, RK-34-2017-49, př. 2a, RK-34-2017-49, př. 2b, RK-34-2017-49, př. 2c, RK-34-2017-49, př. 3

50. Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu nabytí pozemku od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1890/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový, KSÚSV
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-50.doc, RK-34-2017-50, př. 1, RK-34-2017-50, př. 1a, RK-34-2017-50, př. 1b, RK-34-2017-50, př. 2, RK-34-2017-50, př. 3

51. Neuzavření nájemní smlouvy v k. ú. a obci Těchobuz
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-51.doc, RK-34-2017-51, př. 1, RK-34-2017-51, př. 2

80. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „ÚSP Nové Syrovice rekonstrukce stavebních konstrukcí“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „ÚSP Nové Syrovice rekonstrukce stavebních konstrukcí“ dle materiálu RK-34-2017-80, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka Domky, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „ÚSP Nové Syrovice rekonstrukce stavebních konstrukcí“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-80.doc, RK-34-2017-80, př. 1, RK-34-2017-80, př. 2, RK-34-2017-80, př. 3

55. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu Dodatku ke smlouvě o partnerství. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1893/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu RK-34-2017-55, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-55.doc, RK-34-2017-55, př. 1

56. Žádost o podstatnou změnu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1894/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-56.doc, RK-34-2017-56, př. 1, RK-34-2017-56, př. 2, RK-34-2017-56, př. 3

57. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1895/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno z kapitoly Sociální věci, § 4359 -Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 450 000 Kč na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-57.doc, RK-34-2017-57, př. 1, RK-34-2017-57, př. 2, RK-34-2017-57, př. 3

58. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložil radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1896/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-58.doc, RK-34-2017-58, př. 1, RK-34-2017-58, př. 2, RK-34-2017-58, př. 3

59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V dle materiálů RK-34-2017-59, př. 1, RK-34-2017-59, př. 2 a RK-34-2017-59, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-59.doc, RK-34-2017-59, př. 1, RK-34-2017-59, př. 2, RK-34-2017-59, př. 3

60. Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně č. j. KUJI 9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 vyměřeného městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595, a o nabytí právní moci tohoto platebního výměru.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-60.doc, RK-34-2017-60, př. 1, RK-34-2017-60, př. 2, RK-34-2017-60, př. 3, RK-34-2017-60, př. 4

61. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o veřejných zakázkách Kraje Vysočina zadaných ve 3. čtvrtletí 2017. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1899/34/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 dle materiálu RK-34-2017-61, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 dle materiálu RK-34-2017-61, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-34-2017-61, př. 3.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-61.doc, RK-34-2017-61, př. 1, RK-34-2017-61, př. 2, RK-34-2017-61, př. 3

62. Nastavení strategie kvality Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženou Strategií kvality Kraje Vysočina. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1900/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii kvality Kraje Vysočina, kterou se stanoví politika řízení kvality Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zajistit uplatňování principů řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina podle postupů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1;
 • provádět podle postupů a termínů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina přezkum kvality a předložit informaci o výsledku přezkoumání Radě kraje Vysočina k informaci.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-62.doc, RK-34-2017-62, př. 1

63. Centrální nákup hygienických a čisticích prostředků a kancelářských materiálů
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje k projednání návrh centrálního nákupu hygienických a čisticích prostředků a kancelářských materiálů Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací od 1. 1. 2018. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro výběr dodavatele hygienických a čistících prostředků a kancelářských materiálů pro roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-34-2017-63, př. 1;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky hygienických a čisticích prostředků v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-63, př. 3 a RK-34-2017-63, př. 4 a zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských materiálů v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-63, př. 5 a RK-34-2017-63, př. 6;
vydává
Pokyn pro realizaci Dynamického nákupního systému na dodávky hygienických a čisticích prostředků a Dynamického nákupního systému na dodávky kancelářských materiálů dle materiálu RK-34-2017-63, př. 2;
stanoví
 • že osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování DNS dle materiálu RK-34-2017-63 (zavedení DNS, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení žádostí o účast v DNS, posouzení a hodnocení nabídek, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • že Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina je oprávněn vyzvat příspěvkové organizace, aby působily jako osoba oprávněná posuzovat kvalifikaci uchazečů, otevírat, posuzovat a hodnotit nabídky;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit realizaci a řádný průběh zadávacích řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky hygienických a čisticích prostředků a Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských materiálů dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci těchto nadlimitních veřejných zakázek dle materiálů RK-34-2017-63, př. 3, RK-34-2017-63, př. 4, RK-34-2017-63, př. 5, RK-34-2017-63, př. 6.
odpovědnost: OAPŘ, PK KV, ředitelé PO
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-63.doc, RK-34-2017-63, př. 1, RK-34-2017-63, př. 2, RK-34-2017-63, př. 3, RK-34-2017-63, př. 4, RK-34-2017-63, př. 5, RK-34-2017-63, př. 6, RK-34-2017-63, př. 7, RK-34-2017-63, př. 8, RK-34-2017-63, př. 9

64. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-64.doc, RK-34-2017-64, př. 1, RK-34-2017-64, př. 2, RK-34-2017-64, př. 3, RK-34-2017-64, př. 4, RK-34-2017-64, př. 5, RK-34-2017-64, př. 6, RK-34-2017-64, př. 7, RK-34-2017-64, př. 8, RK-34-2017-64, př. 9, RK-34-2017-64, př. 10, RK-34-2017-64, př. 11, RK-34-2017-64, př. 12

65. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2017-65, př. 1 a RK-34-2017-65, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-65.doc, RK-34-2017-65, př. 1, RK-34-2017-65, př. 2

66. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením mrazící skříně W70LTV pořízené v roce 2002, inventární číslo MS-z-104-1, evidenční číslo v souboru 3. 7., pořizovací cena 136 469 Kč, zůstatková cena 31 843 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-34-2017-66.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-66.doc

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1905/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 v celkové výši 448 664 Kč dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-67.doc, RK-34-2017-67, př. 1

68. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, informovali radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1906/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu RK-34-2017-68, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 2. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-68.doc, RK-34-2017-68, př. 1

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka nevyčerpaných finančních prostředků z Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1907/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017 v celkové výši 155 438 Kč dle materiálu RK-34-2017-69, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, o vrácené účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017 dle tabulky 1 materiálu RK-34-2017-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-69.doc, RK-34-2017-69, př. 1

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 125 557,80 Kč a § 3121 - Gymnázia ve výši 548 859,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 674 416,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, IČO 70832811, o částku 125 557,80 Kč;
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639, o částku 548 859,00 Kč;
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-34-2017-70.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-70.doc

71. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, informovali radu kraje o změnách čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1909/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-34-2017-71, př. 1 a RK-34-2017-71, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-71.doc, RK-34-2017-71, př. 1, RK-34-2017-71, př. 2

72. Změny ve zřizovacích listinách
O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a J. Dočkalová, úřednice na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, předložili radě kraje návrh řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina a úpravu zřizovací listiny po sloučení příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1910/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-34-2017-72, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu RK-34-2017-72, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-72.doc, RK-34-2017-72, př. 1, RK-34-2017-72, př. 2

73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1911/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-34-2017-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-34-2017-73, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-34-2017-73, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-73.doc, RK-34-2017-73, př. 1, RK-34-2017-73, př. 2, RK-34-2017-73, př. 3

74. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předloženém návrhu Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1912/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-74, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-74.doc, RK-34-2017-74, př. 1, RK-34-2017-74, př. 2, RK-34-2017-74, př. 3, RK-34-2017-74, př. 4

75. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrhy Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci realizace výše uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1913/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2017-75, př. 6, RK-34-2017-75, př. 7 a RK-34-2017-75, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-75.doc, RK-34-2017-75, př. 1, RK-34-2017-75, př. 2, RK-34-2017-75, př. 3, RK-34-2017-75, př. 4, RK-34-2017-75, př. 5, RK-34-2017-75, př. 6, RK-34-2017-75, př. 7, RK-34-2017-75, př. 8, RK-34-2017-75, př. 9

76. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1914/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-34-2017-76, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-76.doc, RK-34-2017-76, př. 1, RK-34-2017-76, př. 2

77. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovala radu kraje o předloženém návrhu podpory činnosti Stanice Pavlov o. p. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1915/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2018 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2018;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-77, př. 2;
 • odvolat a jmenovat zástupce Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov dle materiálu RK-34-2017-77, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-77.doc, RK-34-2017-77, př. 1, RK-34-2017-77, př. 2, RK-34-2017-77, př. 3, RK-34-2017-77, př. 4

78. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
J. Pavlík informoval radu kraje o rezignaci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1916/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2017-78.doc, RK-34-2017-78, př. 1, RK-34-2017-78, př. 2, RK-34-2017-78, př. 3

82. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 34/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 10. 2017, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fialová, MBA               …..………………………………….……


Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 10. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz