Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-39

RK-34-2017-39.doc  RK-34-2017-39pr01.doc  RK-34-2017-39pr02.doc  RK-34-2017-39pr03.pdf  RK-34-2017-39pr03a.pdf  RK-34-2017-39pr03b.pdf  RK-34-2017-39pr03c.pdf  RK-34-2017-39pr04.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-34-2017-39
NázevMajetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší majetkoprávní přípravu akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003 , při níž má být uskutečněna rekonstrukce mostu ev. č. 129-003 na silnici II/129 přes potok Trnava. Stavba se nachází na lomu dvou katastrálních území, a to Samšín a Březina u Hořepníku. Investorem akce je Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto akci mají být poskytnuty i v rámci dotace z EU.
Odbor majetkový nechal v rámci majetkoprávní přípravy vyhotovit geometrické plány, které zaměřují trvalé zábory. Jejich výkupy do vlastnictví kraje budou realizovány před zahájením stavby, seznam pozemků navržených k výkupu je obsahem materiálu RK-34-2017-39, př. 1. V současné době jsou vyhotoveny GP č. 74-132/2017 pro k. ú. Březina u Hořepníku a č. 162-132/2017 pro k. ú. Samšín. Geometrické plány jsou předkládány jako materiál
RK-34-2017-39, př. 3, př. 3a. Kupní cena je navrhována ve výši 100 Kč/m2.
Ze záborového elaborátu dále vyplývá potřeba dočasných záborů po dobu stavby, na tyto pozemky budou s vlastníky uzavřeny nájemní smlouvy, výše nájmu je navrhována ve výši 9 Kč/m2/rok. Seznam pozemků, navržených k dočasnému záboru, je obsahem materiálu
RK-34-2017-39, př. 2.
Pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob, obcí a ČR - s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s. p. S Povodím Vltavy bude uzavřena smlouva nájemní a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, toto bude obsahem samostatného materiálu, neboť do dnešního dne OM neobdržel návrhy smluv ke schválení.
Pozemky jsou evidovány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na příslušných listech vlastnictví pro k. ú. a obec Samšín a k. ú. Březina u Hořepníku a obec Hořepník.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému OM navrhuje radě kraje:
- rozhodnout uzavřít smlouvy nájemní s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-34-2017-39, př. 2 za cenu 9 Kč/m2/rok;
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-39, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy nájemní, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy nájemní s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-39, př. 2 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu devět měsíců od předání staveniště zhotoviteli, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-34-2017-39, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, za cenu
100 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz