Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-60

RK-34-2017-60.doc  RK-34-2017-60pr01.doc  RK-34-2017-60pr02.doc  RK-34-2017-60pr03.doc  RK-34-2017-60pr04.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-34-2017-60
NázevInformace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval S. Zápotočný
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kontroly ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství provedl ve dnech 18. - 20. 11. a 23. - 24. 11. 2015 následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u městyse Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595 (dále jen příjemce ). Předmětem kontroly bylo použití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce Splašková kanalizace Batelov . O poskytnutí finanční podpory rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. 4. 2013 usnesením č. 0163/02/2013/ZK. Kraj Vysočina uzavřel s příjemcem dne 17. 4. 2013 smlouvu o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0001.
Jak je uvedeno v protokolu č. 51/RO/2015 ze dne 14. 12. 2015 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), bylo následnou veřejnosprávní kontrolou zjištěno porušení rozpočtové kázně příjemcem z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 1 692 040 Kč.
Na základě kontrolního zjištění a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ), uložil Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen krajský úřad ) příjemci dne 6. 1. 2016 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 692 040 Kč. Odvod za porušení rozpočtové kázně od příjemce ve výši 1 692 040 Kč byl na účet Kraje Vysočina připsán dne 12. 1. 2016.
Dne 28. 1. 2016 uložil krajský úřad příjemci na základě ustanovení § 22 odst. 8 a odst. 9 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů penále z částky odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 632 819 Kč (viz platební výměr na penále uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu).
Informaci o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně městysi Batelov projednala dne 15. 3. 2016 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání č. 10/2016 a dne 29. 3. 2016 ji vzalo na vědomí Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0176/02/2016/ZK.
Dne 26. 1. 2017 byla na krajský úřad doručena žádost příjemce o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada Kraje Vysočina na svém zasedání č. 9/2017 dne 7. 3. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně a dne 28. 3. 2017 zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0094/02/2017/ZK rozhodlo neprominout povinnost tohoto odvodu.
Proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně podal příjemce v zákonné lhůtě odvolání, které bylo krajskému úřadu doručeno dne 1. 3. 2016. Platební výměr na penále tedy nenabyl právní moci. Podané odvolání bylo dne 22. 3. 2016 se stanoviskem krajského úřadu postoupeno na Ministerstvo financí k přezkoumání z hlediska souladu s právními předpisy.
Dne 8. 8. 2017 bylo krajskému úřadu doručeno rozhodnutí Ministerstva financí (viz příloha č. 3 tohoto materiálu), kterým bylo odvolání příjemce zamítnuto a potvrzena správnost rozhodnutí krajského úřadu o vyměření penále. Platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně tak nabyl právní moci dne 10. 8. 2017. Penále za porušení rozpočtové kázně od příjemce ve výši 1 632 819 Kč bylo na účet Kraje Vysočina připsáno dne 23. 8. 2017.
Návrh řešení Informace o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně a o nabytí právní moci vydaného platebního výměru na penále je orgánům kraje předkládána na vědomí na základě vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti.
Přílohy č. 1 až č. 3 jsou neveřejné, odůvodnění neveřejnosti je uvedeno v příloze č. 4.
StanoviskaOdbor životního prostředí a zemědělství nemá k materiálu připomínky.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně č. j. KUJI 9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 vyměřeného městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595, a o nabytí právní moci tohoto platebního výměru.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz