Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-19

RK-34-2017-19.doc  RK-34-2017-19pr01.pdf  RK-34-2017-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-34-2017-19
NázevŽádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uzavřel 9. 5. 2017 smlouvu s obcí Herálec (dále jen obec ) na dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS ). Termín pro realizaci nákupu CAS byl stanoven do 31. 12. 2017.
Obec nyní žádá o prodloužení tohoto termínu z důvodu neplánovaného zdržení při realizaci výběrového řízení na CAS.
Obec bude na nákup CAS čerpat i státní dotaci od Ministerstva vnitra, na které se rovněž obrátila se žádostí o prodloužení termínu. Ten byl rovněž do 31. 12. 2017. Ministerstvo žádosti vyhovělo a termín realizace akce obci prodloužilo do 30. 6. 2018
(RK-34-2017-19, př. 1). Termíny pro čerpání dotace od Kraje Vysočina byly nastaveny tak, aby odpovídaly čerpání státní dotace.
Návrh řešení Navrhuje se schválit žádost obce Herálec o prodloužení termínů realizace projektu (nákup CAS) a uzavřít dodatek smlouvy s novými termíny realizace. Termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly novým termínům realizace pro státní dotaci, tj. do 30. 6. 2018 (RK-34-2017-19, př. 2). Dodatek mění pouze termín realizace projektu, vyúčtování nákladů a předložení závěrečné zprávy, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-19, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz