Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-42

RK-34-2017-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-34-2017-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Zpracoval P. Kolář, O. Homola
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek.
Navrhované rozpočtové opatření spočívá v přesunu finančních prostředků z přílohy M1 - Školství do přílohy M2 - Zdravotnictví.
V příloze M2 - Zdravotnictví jsou alokovány finanční prostředky dle upraveného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 335 327 tis. Kč. Tyto finanční prostředky mají krýt předpokládané výdaje na celkem 13 akcích realizovaných nebo projekčně připravovaných v letošním roce. Nejvíce finančních prostředků ve výši 144 000 tis. Kč je určeno ke krytí výdajů na akci Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů . Tato suma byla předpokladem při sestavování návrhu rozpočtu pro letošní rok. U této akce proběhla změna v časovém plánu stavby, vyvolaná problémy při překládkách jednotlivých sítí. Důraz na zachování provozu nemocnice si vyžádal úpravy etapizace a urychlení stavby hlavní budovy PCHO. S tím souvisí potřeba posílení finančního krytí této stavby. V rámci výše alokace v příloze M2 není reálné pokrýt potřebné předpokládané výdaje v roce 2017. Je však možné využít finanční prostředky z přílohy M1 - Školství. Zde u několika akcí došlo k posunu zahájení realizace a čerpání rozpočtu bude v letošním roce nižší, nebo jsou výdaje realizovaných staveb nižší, než byl předpoklad při sestavování rozpočtu. U akce SPŠ Třebíč - reko budovy A a B byly získány finanční prostředky z fondů EU a finanční prostředky z kapitoly Nemovitý majetek nebudou čerpány.
Návrh řešení OM navrhuje provést rozpočtové opatření k zajištění financování akcí zařazených v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o stejnou částku 41 000 tis. Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 41 000 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz