Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-70

RK-34-2017-70.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-34-2017-70
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I schválilo MŠMT dotaci Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 v celkové výši 209 263 Kč a v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci Gymnáziu Chotěboř v celkové výši 914 765 Kč na financování způsobilých výdajů projektů
(celkem 1 124 028 Kč).
MŠMT převede na účet kraje první zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 674 416,80 Kč (tj. 60 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):
1. Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 ve výši 125 557,80 Kč;
2. Gymnáziu Chotěboř ve výši 548 859,00 Kč;
Návrh řešení Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 674 416,80 Kč
(§ 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 125 557,80 Kč a § 3121 - Gymnázia ve výši 548 859,00 Kč)
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 674 416,80 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 125 557,80 Kč a § 3121 - Gymnázia ve výši 548 859,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 674 416,80 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
- Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, IČO 70832811, o částku 125 557,80 Kč;
- Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639, o částku 548 859,00 Kč;
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-34-2017-70.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín říjen 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz