Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-33

RK-34-2017-33.doc  RK-34-2017-33pr01.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-34-2017-33
NázevUzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Rožná
Zpracoval A. Mládek
Předkládá P. Kolář, H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace připravuje v souladu s finančním plánem investiční akci na silicích II. a III. třídy. Jedná se o stavbu pod názvem lll/38710 Rožná - most. Ev.č. 38710-7 - k.ú. Rožná.
U této akce bude stavbou dotčen mimo jiné pozemek ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno.
Aby KSÚSV získala stavební povolení, musí příslušnému stavebnímu úřadu předložit smlouvu, která KSÚSV bude opravňovat na cizích pozemcích stavbu realizovat. Povodí Moravy, s.p. v těchto případech uzavírá smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným - Krajem Vysočina. Z tohoto důvodu musí být smlouvy uzavírány s Krajem Vysočina a KSÚSV v těchto smlouvách vystupuje jako investor, který zajišťuje realizaci příslušné stavby a hradí veškeré náklady ze smluv vyplývající.
Stavbou lll/38710 Rožná - most. Ev. č. 38710-7 je dotčen pozemek par .č. 1560/1 v k. ú. Rožná.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že k vydání stavebního povolení musí investor předložit list vlastnictví, popř. smlouvu opravňující ho provádět stavbu na cizím pozemku, navrhuje OM ve spolupráci s ODSH uzavřít mezi vlastníkem dotčeného pozemku, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterou dojde k budoucímu zatížení dotčeného pozemku. Následně po dokončení stavby, musí investor (KSÚSV) zajistit vyhotovení GP na zřízení služebnosti a požádat vlastníka dotčeného pozemku o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
Smlouva bude uzavírána úplatně, s Povodím Moravy, s.p. za cenu stanovenou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a to výnosovou metodou + DPH.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-34-2017-33, př. 1.
Odpovědnost OM, ODSH
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz