Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-77

RK-34-2017-77.doc  RK-34-2017-77pr01.pdf  RK-34-2017-77pr02.pdf  RK-34-2017-77pr03.doc  RK-34-2017-77pr04.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-34-2017-77
NázevSmlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí a zemědělství předkládá radě kraje materiál, který navrhuje podpořit činnost Stanice Pavlov o. p. s., IČO 28771028, se sídlem Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, v roce 2018.
Rok 2018 je devátým rokem, kdy nezisková organizace Stanice Pavlov, o. p. s. (dále též Stanice Pavlov), s finanční podporou Kraje Vysočina zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zařízení je nadále označováno zavedeným názvem Stanice ochrany fauny Pavlov.
Na základě jednání se zástupci Kraje Vysočina upravila Stanice Pavlov v roce 2009 zakládací smlouvu tak, aby Kraj Vysočina měl právo jmenovat 3 členy do správní rady uvedené společnosti. Důvodem pro účast zástupců kraje ve správní radě Stanice Pavlov je možnost přímého vlivu a zajištění kontroly účelnosti krajem vynakládaných finančních prostředků. V současnosti je do správní rady Stanice Pavlov za Kraj Vysočina jmenován Tomáš Škaryd (ČSSD), kterému však již skončilo funkční období ve správní radě; dále jsou jmenováni Pavel Kalabus (KSČM) a Zdeněk Chlád (ČSSD), kteří mají na základě usnesení 0353/04/2015/ZK platný mandát ve správní radě do 20. 7. 2018, avšak již nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Odbor životního prostředí a zemědělství považuje existenci a činnost výše uvedené Stanice Pavlov v Kraji Vysočina za nezbytnou, neboť jako jediná svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje prvotní poslání a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. Funkce a význam Stanice Pavlov je velmi významný, činnost se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové rozmanitosti a je pozitivním příkladem etického a humánního přístupu člověka k živé přírodě.
Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz získává Stanice Pavlov každoročně z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a prostřednictvím členství v Národní síti záchranných stanic), z dotací Úřadu práce, od Lesů České republiky, s. p. a menší částky od jednotlivých obcí a ze sbírek a darů od jednotlivců. Další příjmy získává za zpracovávání posudků na škody způsobené vydrou říční, za vstupné na komentované prohlídky záchranné stanice, za programy pro školy a také za propagaci sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic, adopci zvířat a podobně. Chybějící část prostředků v předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.
Dle vyúčtování, které je pravidelně na začátku roku zasíláno Kraji Vysočina, jsou z dotací Kraje Vysočina hrazeny především mzdy pracovníků a provozní náklady (např. elektrická energie). Omezení počtu pracovníků, zajišťujících samotnou funkci záchranné stanice, by znamenalo nutnost omezení služby, kterou záchranná stanice v Kraji Vysočina poskytuje. Omezení odborných aktivit by k úspoře nevedlo, protože tyto aktivity realizuje Stanice Pavlov tak, aby nebyly pro organizaci ekonomicky ztrátové a provoz Stanice Pavlov ekonomicky podporovaly. Stanice Pavlov plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků a jejich pravidelné neplacené práci přesčas a také díky neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů. Bez podpory Kraje Vysočina se činnost Stanice Pavlov neobejde, proto Stanice Pavlov žádá o poskytnutí dotace na provoz v roce 2018 ve stejné výši jako v roce letošním, tedy 1 300 000 Kč. Žádost, její bližší zdůvodnění, rozbor činnosti ad. podklady od Stanice Pavlov jsou uvedeny v materiálu RK-34-2017-77, př. 1.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství považuje za potřebné, aby Stanice Pavlov v kraji dále fungovala. Odbor životního prostředí a zemědělství proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na krytí provozních nákladů v roce 2018 ve výši 1 300 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2017-77, př. 2. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2018.
Dotaci na daný kalendářní rok navrhujeme poskytnout předem, neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.
Z důvodů uvedených v popisu problému doporučujeme odvolat jmenování současných dvou členů správní rady Stanice Pavlov za Kraj Vysočina a nově jmenovat všechny tři členy reprezentující Kraj Vysočina. (Pozn. pokud nedojde ke jmenování nových členů správní rady do 50 dní od skončení funkčního období, jmenují nové členy zakladatelé společnosti).
StanoviskaEkonomický odbor:
Finanční závazek vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Stanici Pavlov, o.p.s., IČO 28771028 ve výši 1 300 000 Kč je třeba zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, do kapitoly Životní prostředí.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02250.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2018 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2018;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-77, př. 2;
* odvolat a jmenovat zástupce Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov dle materiálu RK-34-2017-77, př. 3.
Odpovědnost OŽPZ
Termín do 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz