Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-16

RK-34-2017-16.doc  RK-34-2017-16pr01.doc  RK-34-2017-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-34-2017-16
NázevOdměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval6 Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017 zpracovaly: J. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0589/12/2017/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele. Osobních úkolů bylo ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen ředitelé ) stanoveno sedm.
Čtvrtým úkolem bylo vytvoření a zavedení pracovní skupiny složené ze zástupců nemocnic zabývajících se analýzou klinicko-ekonomických dat a controllingem, jejímž cílem bude sestavení, výběr a projednávání reportů vybraných ukazatelů nutných pro efektivní řízení, porovnávání jednotlivých nemocnic.
Ředitelé zaslali na odbor zdravotnictví zprávu o činnosti tzv. analytické skupiny , která je složena jak ze zástupců nemocnic, ale také vybranými zaměstnanci odboru zdravotnictví. Skupina měla dvě pracovní jednání, a to 15. 6. 2017 a 25. 9. 2017 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina. Byla vytvořena jednotná emailová adresa pro efektivnější komunikaci. Při druhém společném setkání proběhlo představení datového skladu kraje a byla dohodnuta nutnost revidovat zasílané reporty, popsat odchylky/specifika a zajistit validitu dat. Budou aktualizovány stávající a vytipovány nové reporty, které budou významné pro zástupce nemocnic i zřizovatele. Provádí se rozbor extramurální péče, jehož hlavním důvodem je možnost kontroly péče vyžádané a skutečně poskytnuté, což by generovalo nemocnicím významné úspory. Analýza má také sloužit k vyhodnocení potenciálu (efektivity) udržení části extramurální a vyžádané péče v našem kraji pomocí společného řízení této péče všemi našimi nemocnicemi.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují poskytnout v souladu
s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům dle materiálu RK-34-2017-16, př. 1 (neveřejná příloha). Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací. Odůvodnění neveřejnosti přílohy RK-34-2017-16, př. 1 je obsaženo v příloze RK-34-2017-16, př. 2.
Splnění úkolu bylo konzultováno s gesčním radním a ředitelem sekce pro službu veřejnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu
RK-34-2017-16, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz