Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-37

RK-34-2017-37.doc  RK-34-2017-37pr01.pdf  RK-34-2017-37pr01a.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-34-2017-37
NázevDarování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného chodníkem.
Město Chotěboř požádalo o darování pozemku par. č. 910/13 o výměře 199 m2, odděleného geometrickým plánem 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř. Oddělený pozemek je zastavěný stávajícím chodníkem, který byl nově rekonstruován.
Pozemek par. č. 910/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 249 pro k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj Vysočina nepotřebný a nevyužitelný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 910/13 o výměře 199 m2, odděleného geometrickým plánem 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním uvedeného pozemku. S darováním souhlasí i odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. prosince 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz