Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-65

RK-34-2017-65.doc  RK-34-2017-65pr01.doc  RK-34-2017-65pr02.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-34-2017-65
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
Zpracoval5 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017 zpracovali: Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Havlíčkův Brod (dále též škola ) o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, jichž předmětem je nabytí jednoho věcného daru a jednoho finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru - 25 ks počítačů v hodnotě 20 000 Kč a 6 ks tiskáren v hodnotě 1 800 Kč, celková hodnota daru 21 800 Kč. Závazkem obdarovaného je použít věcný dar výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-34-2017-65, př. 1.
Dále škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 2 000 Kč určeného na realizaci kulturní akce Reprezentační ples gymnázia , která se uskuteční v Havlíčkově Brodě 25. listopadu 2017. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-34-2017-65, př. 2.
Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l).
Z tohoto důvodu požádalo Gymnázium Havlíčkův Brod Radu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením dvou darovacích smluv dle materiálů RK-34-2017-65, př. 1 a RK-34-2017-65, př. 2.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2017-65, př. 1 a RK-34-2017-65, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz