Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-14

RK-34-2017-14.doc  RK-34-2017-14pr01.doc  RK-34-2017-14pr02.doc  RK-34-2017-14pr03.doc  RK-34-2017-14pr04.doc  RK-34-2017-14pr05.doc  RK-34-2017-14pr06.doc  RK-34-2017-14pr07.doc  RK-34-2017-14pr08.doc  RK-34-2017-14pr09.xls  RK-34-2017-14pr10.pdf  RK-34-2017-14pr11.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-34-2017-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí stipendia a uzavření budoucí pracovní smlouvy, která umožní studentovi získání stipendia, a to ve výši různé pro lékařská a nelékařská povolání, za podmínky, že nastoupí u poskytovatele stipendia po ukončení studia do pracovního poměru a náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia v celkové výši 105 000 Kč. Náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč se týká fyzioterapeutky, která nastoupila do Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny a stipendium ve výši 75 000 Kč pak lékaře, který nastoupil na oddělení vnitřního lékařství. Bližší informace jsou uvedeny v materiálech RK-34-2017-14, př. 01 - RK-34-2017-14, př. 08. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu
RK-34-2017-14, př. 09.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborového příspěvku, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, stejně jako podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou stipendia a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborového příspěvku a stipendia doporučuje.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-47 (materiál RK-34-2017-14, př. 10) pro Nemocnici Havlíčkův Brod.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí
8 951 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* poskytnutí náborového příspěvku a stipendia pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-14, př. 1, RK-34-2017-14, př. 2,
RK-34-2017-14, př. 3, RK-34-2017-14, př. 4, RK-34-2017-14, př. 5, RK-34-2017-14, př. 6, RK-34-2017-14, př. 7, RK-34-2017-14, př. 8;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 105 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 105 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 105 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz