Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-62

RK-34-2017-62.doc  RK-34-2017-62pr01.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-34-2017-62
NázevNastavení strategie kvality Kraje Vysočina
Zpracoval členové týmu pro řešení úkolu Vytvoření systému a nastavení procesu řízené dokumentace
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nastavení politiky řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina (dále jen KrÚ ). Jde o zajištění závazku managementu úřadu za zavedení a udržování efektivního systému managementu kvality v souladu s principy normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.
V lednu 2018 provede certifikační orgán dozorový audit dle této normy a je proto nutné nastavit opatření vyplývající z doporučení auditu z ledna 2017. V průběhu roku pracoval odbor analýz a podpory řízení na řešení této problematiky a ve spolupráci s týmem jmenovaným ředitelem KrÚ pro řešení úkolu Vytvoření systému a nastavení procesu řízené dokumentace připravil návrh politiky kvality, která dokladuje nastavenou strategii a definuje odpovědnosti v rámci celého procesu.
Požadavkem ISO je, že zavedená politika kvality musí být v souladu se strategickým zaměřením organizace a že má být sdílená s těmi, které ovlivňuje (tj. externí i interní subjekty). Předkládaný dokument Strategie kvality Kraje Vysočina deklaruje snahu managementu Kraje Vysočina zaměřit se na úřad jako celek prostřednictvím strategické vize převedené do konkrétních měřitelných plánů a cílů orientovaných na výkon tak, aby průběžně docházelo k synergii mezi maximálním výkonem, efektivností, hospodárností a účelností a uspokojením potřeb všech zainteresovaných stran. Strategie je tedy dokument s vymezením kontextu, zainteresovaných stran, s popisem rozsahu a struktury probíhajících procesů, popisuje zásady vytváření dokumentů a komunikace, nastiňuje řízení rizik a opatření na jejich eliminaci, řeší audity, hodnocení výkonnosti, uplatňování a udržování trvalého zlepšování systému řízení kvality Kraje Vysočina podle PDCA cyklu (Demingův cyklus - metoda postupného zlepšování kvality), a to v souladu s principy normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Cílem strategie je:
* poskytnout zaměstnancům a samosprávě rámcové informace o systému řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
* stanovit zásady systému řízení kvality, které musí aplikovat zaměstnanci při svých

Pro prezentaci postupů a důkazů o implementaci této strategie do praxe byl nově upraven Portál strategického řízení dostupný z intranetu KrÚ, který kopíruje procesní postupy dle ISO - jde o řízené dokumentované úložiště veškeré související dokumentace.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a tým pro řešení úkolu Vytvoření systému a nastavení procesu řízené dokumentace navrhují Radě Kraje Vysočina schválit Strategii kvality Kraje Vysočina , kterou se stanoví politika řízení kvality Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1 a uložit řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit uplatňování principů řízení kvality dle strategie, provádět průběžné hodnocení kvality (podle postupů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina) a předkládat informaci o výsledku přezkumu Radě Kraje Vysočina k informaci.
Podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Strategii kvality Kraje Vysočina , kterou se stanoví politika řízení kvality Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
* zajistit uplatňování principů řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina podle postupů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1;
* provádět podle postupů a termínů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina přezkum kvality a předložit informaci o výsledku přezkoumání Radě kraje Vysočina k informaci.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz