Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-57

RK-34-2017-57.doc  RK-34-2017-57pr01.pdf  RK-34-2017-57pr02.doc  RK-34-2017-57pr03.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-34-2017-57
NázevNávrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMobilní specializovaná paliativní péče je terénní služba poskytovaná v domácím nebo náhradním sociálním prostředí v kontinuálním režimu tzv. domácí hospitalizace (24/7) a je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci dle potřeby. Mobilní paliativní péče zahrnuje péči o fyzický, psychický, sociální a spirituální stav pacienta a jeho rodiny.
Oproti hospicové péči poskytované před zařazením do pilotního projektu dochází k rozšíření týmu o lékaře, kteří drží pohotovosti a podle potřeby poskytují péči přímo v domácnosti v kteroukoliv denní dobu. Toto zvýšené zabezpečení lékařské pomoci je podpořeno větším zapojením zdravotních sester a umožňuje předcházet hospitalizacím, které nejsou ze zdravotního hlediska úplně nezbytné a s terénní podporou mohou strávit poslední část života v domácím prostředí. S úrovní zdravotní péče tak roste možnost zajištění péče doma i při zdravotním stavu, při kterém by to jinak nebylo možné.
Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci pilotního projektu hradí každý den, kdy je pacient v péči, ve dvou úrovních sazeb: První, platná pro stabilní pacienty, činí 1 161 Kč. Druhá, pro nestabilní pacienty se závažnými symptomy, činí 1 452 Kč. Pacient na poslední období může plně přejít do péče paliativního týmu a může tak být nahrazena i péče praktického lékaře. Tento systém bude od roku 2018 zakotven také v úhradové vyhlášce, ve které Ministerstvo zdravotnictví upravuje hrazení zdravotní péče z fondů zdravotního pojištění. V návaznosti na tuto vyhlášku by se tedy financování mobilní specializované paliativní péče mělo stát stabilní součástí systému úhrad zdravotní péče. V době zavádění pilotního projektu a uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou musí být vždy sestaven plnohodnotný tým, ale výkony hrazené pojišťovnou nepřinášejí plné krytí nákladů a část provozních nákladů byla spolufinancována krajem. Částečně jsou výnosy z úhrad VZP negativně ovlivněny také tím, že úhrada se vztahuje pouze na posledních 30 dnů života pojištěnce a lékaři někdy mají tendenci převzetí pacienta mobilní specializované paliativní péče, aby nedošlo k překročení této lhůty.

Mobilní specializovaná paliativní péče je indikovaná u pacientů v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob s velmi limitovanou prognózou délky života (týdny až několik měsíců), u kterých:
* zdravotní stav neumožňuje pravidelné kontroly u praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (významně omezená mobilita a nízká celková funkční zdatnost)
* přítomnost závažných symptomů a celková klinická nestabilita však vyžadují časté intervence a pravidelné přehodnocování a úpravu plánu péče (časté krize a dekompenzace).
Pro tuto skupinu pacientů přináší:
* garanci trvalé (24/7) dostupnosti lékařské a ošetřovatelské péče
* bezpečnou specializovanou službu, která je poskytována v souladu s nejmodernějšími odbornými poznatky a současně respektuje zákonné požadavky na zdravotní péči
* páteřní síť specializované terénní péče o nevyléčitelně nemocné, která podporuje existenci dalších komunitních služeb v regionu a efektivněji propojuje komunitní, lůžkové a ambulantní služby daného regionu
* kvalitativně vyšší úroveň zajištění péče než obvyklý model registrujícího praktického lékaře a služeb domácí ošetřovatelské péče.
Od roku 2015 byl do pilotního projektu VZP zapojen tým Oblastní charity Třebíč. V roce 2016 kraj náklady tohoto týmu spolufinancoval dotací v celkové výši 2 677 tis. Kč. O poskytnutí dotace zastupitelstvo kraje rozhodovalo ve dvou fázích - nejprve byla poskytnuta částka 2 mil. Kč a zbývající část byla poskytnuta až na základě vyhodnocení prvního pololetí a upřesnění výhledu hospodaření do konce roku. Pro rok 2017 byla předložena individuální žádost o spolufinancování kraje ve výši 3 450 tis. Kč. Zastupitelstvo Kraje Vysočina pak na svém jednání dne 9. 5. 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 2 700 tis. Kč s tím, že o dalším poskytnutí dotace bude jednáno na základě vyhodnocení hospodaření v průběhu roku. Nyní organizace předložila žádost o dofinancování částkou 483 100 Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věci navrhuje poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Třebíč dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2 a schválit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2. Na dofinancování pilotního projektu je v kapitole Sociální věci dosud ponechána částka 474 120 Kč.
Důvodem navýšení dotace je fakt, že zdravotní sestry jsou v organizaci zařazeny v mzdových tabulkách pro sociální pracovníky, čímž byly dlouhodobě podfinancovány. V letošním roce došlo k navýšení těchto tabulek o 23 %, tím došlo i k navýšení mezd sester. Zároveň byla ve službě nově přijata administrativní pracovnice, a to z důvodu vyšší administrativní náročnosti, která jinak neúměrně zatěžovala zdravotní sestry - jejich pracovní doba je nyní lépe využita k uspokojení poptávky po péči, pro kterou měly vlivem administrativních povinností sníženou časovou kapacitu.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Odbor zdravotnictví: nemá námitky k předloženému materiálu.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02108-01.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno z kapitoly Sociální věci, § 4359 -Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 450 000 Kč na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2;
* rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-34-2017-57, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz