Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-40

RK-34-2017-40.doc  RK-34-2017-40pr01.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-34-2017-40
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov II
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce Transformace Domova Kamélie Křižanov II .
Dne 10. 11. 2015 byl zastupitelstvu kraje předložen záměr zahrnout příspěvkovou organizaci Domov Kamélie Křižanov do procesu transformace s ohledem na podmínky výzev v IROP a OPZ. Zároveň bylo usnesením č. 0557/06/2015/ZK schváleno 10 000 000 Kč na předfinancování těchto projektů s informací, že IROP hradí ex-post 90 % způsobilých výdajů projektu. Po vyčerpání těchto prostředků zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0259/03/2016/ZK převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformací Domova Kamélie Křižanov I. a II. ve výši max. 45 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2016 až 2021 postupně, dle aktuální potřeby každého projektu.
Projekt zahrnuje výstavbu dvou objektů bydlení (vždy pro šest klientů), na pozemcích které jsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou.
OSV a OM vyhledávali pozemky, které by odpovídaly stanovenému účelu pro umístění výstavby objektů. Nejvhodnějším z vytipovaných míst, kde může být realizována výstavba objektů je část pozemku par. č. 774/3 - orná půda v k. ú. Zámek Žďár. Vzhledem k tomu, že plánovaná stavba se bude týkat pouze části tohoto pozemku, nechal OM vypracovat GP č. 837-119/2016, podle kterého by kraj měl získat do svého vlastnictví oddělený pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2, oddělený z pozemku par. č. 774/3, v k. ú. Zámek Žďár. Na tento pozemek je uzavřena budoucí kupní smlouva. Tímto geometrickým plánem byly ještě nově utvořeny pozemky par. č. 774/91 - orná o výměře 317 m2 a par. č. 774/92 - orná o výměře 169 m2 pro výše uvedené katastrální území. Tyto jsou též v majetku města Žďáru nad Sázavou. V průběhu projekčních prací se zjistilo, že na těchto pozemcích se budou muset vybudovat terénní úpravy a provést výsadba drobné zeleně. Tato činnost bude uskutečněna v rámci celé stavby (situace viz materiál RK-34-2017-40, př. 1). Město Žďár nad Sázavou s uvedeným postupem souhlasí.
Tato smlouva zakládající právo provést stavbu bude sloužit jako jeden z podkladů pro získání stavebního povolení.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Žďár nad Sázavou smlouvu zakládající právo provést stavbu - provedení terénních úprav a výsadby drobné zeleně v rámci akce Transformace Domova Kamélie Křižanov II na nově utvořených pozemcích dle geometrického plánu č. 837-119/2016 označených jako par. č. 774/91 - orná o výměře 317 m2 a par. č. 774/92 - orná o výměře 169 m2, oba v k. ú. Zámek Žďár
Smlouva zakládající právo provést stavbu není předkládána. Jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOSV souhlasí s uzavřením smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu - provedení terénních úprav a výsadby drobné zeleně v rámci akce Transformace Domova Kamélie Křižanov II na nově utvořených pozemcích dle geometrického plánu č. 837-119/2016 označených jako par. č. 774/91 - orná o výměře 317 m2 a par. č. 774/92 - orná o výměře 169 m2, oba v k. ú. Zámek Žďár.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz