Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-15

RK-34-2017-15.doc  RK-34-2017-15pr01.doc  RK-34-2017-15pr02.doc  RK-34-2017-15pr03.xls  RK-34-2017-15pr04.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-34-2017-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
Zpracoval J. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0543/11/2017/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 s cílem posílit zájem studentů medicíny o poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných Krajem Vysočina. Formou podpory jsou motivační stipendia. Součástí smlouvy o poskytnutí stipendia je závazek studenta odpracovat u poskytovatele zdravotních služeb tolik let, kolik akademických let pobíral stipendium a závazek poskytovatele zdravotních služeb zaměstnat žadatele po absolvování studia v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem.
Odbor zdravotnictví provádí formální kontrolu žádostí a splnění podmínek pro zařazení do stipendijního programu. O výsledku posouzení a zařazení do stipendijního programu dle pravidel rozhoduje rada kraje. S žadateli, kteří byli vybráni k zařazení do stipendijního programu rozhodnutím rady kraje, bude uzavřena smlouva, jejíž znění bylo schváleno jako součást přijatých pravidel. Dle pravidel náleží úspěšnému žadateli stipendium ve výši 50 tis. Kč v každém akademickém roce.
Odbor zdravotnictví obdržel žádost o stipendium žadatelky, Anety Marešové, která splňuje podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu, tzn. je předložena žádost o zařazení do stipendijního programu, potvrzení o studiu vyššího než druhého ročníku studia, prohlášení poskytovatele zdravotních služeb o jeho vážném zájmu zaměstnat žadatelku a motivační dopis žadatelky. Všechny doklady osvědčující splnění podmínek dle pravidel jsou uvedeny v materiálu RK-34-2017-15, př. 01. Přehled schválených stipendii radou kraje je uveden v materiálu RK-34-2017-15, př. 03. Důvody neveřejnosti materiálu jsou obsaženy v materiálu RK-34-2017-15, př. 04.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout z důvodu splnění všech stanovených podmínek o zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia a také schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace- ID dotace O02187-06 (materiál RK-34-2017-15, př. 02).

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 8 951 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-34-2017-15, př. 1;
* o zařazení žadatelky Anety Marešové do stipendijního programu;
* o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 50 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz