Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-44

RK-34-2017-44.doc  RK-34-2017-44pr01.xls
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-34-2017-44
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat a o změnu usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.
Usnesením 0444/05/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo o nabytí pozemků v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat . Usnesením 0589/08/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0444/05/2016/ZK tak, že materiál ZK-05-2016-65, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-08-2016-29, př. 1. Tato změna odrážela částečnou změnu v rozsahu trvalých záborů pozemků v návaznosti na potvrzení geometrických plánů katastrálním úřadem. Tato usnesení se týkají katastrálních území Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Sasov a Rančířov. Usnesením usnesení 0391/05/2017/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK tak, že v materiálu
ZK-08-2016-29, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Sasov a Rančířov nahrazují materiálem ZK-05-2017-56, př. 1 a to z důvodu posunutí části trasy obchvatu mimo ochranné pásmo lomu Rančířov.
V katastrálním území Rančířov proběhla obnova katastrálního operátu a z tohoto důvodu je nutné změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK odkazující se na materiál ZK-05-2017-56, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit v usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK část materiálu
ZK-05-2017-56, př. 1 novým materiálem RK-34-2017-44, př. 1, který je zpracován podle nového katastrálního operátu v katastrálním území Rančířov.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK tak, že v materiálu
ZK-05-2017-56, př. 1 se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod pořadovým číslem 14 v katastrálním území Rančířov nahrazuje materiálem RK-34-2017-44, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz