Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-21

RK-34-2017-21.doc  RK-34-2017-21pr01.xls  RK-34-2017-21pr01upr1.xls  RK-34-2017-21pr02.xls  RK-34-2017-21pr03.xls  RK-34-2017-21pr04.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-34-2017-21
NázevVIP akce Kraje Vysočina - kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2018
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV Kraji Vysočina se každoročně koná celá řada kulturních, sportovních a společenských akcí. Kraj Vysočina mnohé tyto akce podporuje formou poskytování dotací na jejich pořádání a to především následujícími dvěma způsoby:
- Prvním a zároveň základním a prioritním způsobem podpory jsou grantové programy Fondu Vysočiny případně dotace poskytované na základě schválených pravidel rady či zásad zastupitelstva.
- Druhým je přímá podpora tzv. VIP akcí tj. kulturních, sportovních a společenských akcí. Seznam těchto akcí a konkrétní výše dotací na jejich pořádání je schvalován přímo Zastupitelstvem Kraje Vysočina obvykle při schvalování rozpočtu Kraje Vysočina.
Seznam VIP akcí se za dobu fungování tohoto způsobu podpory vyvíjel a odráží směr, kterým se chce Kraj Vysočina v oblasti podpory kulturních, sportovních a společenských akcí rozvíjet. Akce vyjmenované na tomto seznamu jsou události velkého nadregionálního významu, s vysokou přidanou hodnotou pro obyvatele Vysočiny (cílovou skupinu důležitou pro Kraj Vysočina). Obvykle se jedná o akce s dlouholetou tradicí, případně akce nové s cílem vytvořit nový potenciál, nebo akce, které jsou velmi náročné na organizaci jak po stránce finanční tak i personální a zároveň akce nabízející optimální protihodnotu pro Kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana zajišťuje administraci žádostí o zařazení do seznamu VIP akcí Kraje Vysočina. Nyní má k dispozici žádosti na rozpočtový rok 2018. Tyto žádosti byly hodnoceny gesčními radními, oddělením vnějších vztahů a příslušnými odbory krajského úřadu.
- kulturní a společenské akce hodnotila náměstkyně hejtmana pro Oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů paní Jana Fischerová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení vnějších vztahů
- sportovní akce hodnotila členka RK pro oblast školství mládeže a sportu paní radní Jana Fialová, oddělení mládeže a sportu a oddělení vnějších vztahů
Na základě výše uvedených hodnocení odbor sekretariátu hejtmana sestavil seznam akcí s konkrétními návrhy na výši dotace, případně neposkytnutí dotace. Tento seznam je obsahem materiálu RK-34-2017-21, př. 1. Navrhovaný seznam VIP akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2018 byl také projednán v příslušných poradních orgánech rady kraje (v komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů a v komisi pro sport a volný čas).
Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje projednat a vzít na vědomí seznam VIP akcí pro rok 2018 dle materiálu RK-34-2017-21, př. 1. Následně bude seznam VIP podporovaných Krajem Vysočina v roce 2018 navržen do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018. Rozhodnutí o poskytnutí (či neposkytnutí) dotace pak v souladu se zákonem 250/2000 Sb. provede příslušný samosprávný orgán Kraje Vysočina, společně se schválením konkrétního znění smlouvy o poskytnutí dotace.
V materiálu RK-34-2017-21, př. 1 nejsou uvedeny největší sportovní akce světového formátu, které se v roce 2018 na Vysočině uskuteční, protože v současné době nejsou známé rozpočtové podmínky těchto akcí. Výčet výše uvedených mimořádných významných sportovních akcí je obsahem materiálu RK-34-2017-21, př. 2. Podpora těchto největších sportovních akcí roku 2018 bude projednána v příslušných samosprávných orgánech Kraje Vysočina v průběhu roku 2018 a případná finanční podpora bude kryta z rezervy rozpočtu 2018.
StanoviskaKomise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů usnesením č. 27/05/2017/Kkcrvv doporučila radě kraje schválit návrh VIP akcí na rok 2018 dle materiálu RK-34-2017-21 př. 3.

Komise pro sport a volný čas usnesením č. 11/03/2017/Ksvč doporučila radě kraje schválit návrh VIP akcí v roce 2018 dle materiálu RK-34-2017-21 př. 4.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních, sportovních a společenských akcí (tzv. VIP akcí) podporovaných Krajem Vysočina v roce 2018 dle materiálu RK-34-2017-21, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz