Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-13

RK-34-2017-13.doc  RK-34-2017-13pr01.pdf  RK-34-2017-13pr02.pdf  RK-34-2017-13pr03.doc  RK-34-2017-13pr04.pdf  RK-34-2017-13pr05.pdf  RK-34-2017-13pr06.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-34-2017-13
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval3 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017 zpracovaly: H. Vorálková, J. Dvořáková, J. Štanc
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) podala žádost o pomoc při zajištění finanční spoluúčasti na pořízení nového vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu nemocnice dle materiálu RK-34-2017-13, př. 1.
Jedná se o vybavení (mobiliář) ambulancí a vyšetřoven lůžkových oddělení a o IP TV (televizní připojení přes internetový protokol) na pokoje pacientů pavilonu. Mobiliář je zastaralý, rozměrově nevyhovující a nesplňuje hygienické požadavky. Fotodokumentace stavu stávajícího vybavení interního pavilonu je přiložena v materiálu RK-34-2017-13, př. 2. Soupis budoucího vybavení je uveden v materiálu RK-34-2017-13, př. 3.
V současné ekonomické situaci není v silách nemocnice obměnu financovat z vlastních zdrojů a pořízení nového mobiliáře je nevyhnutelné jak z pohledu zajištění hygieny provozu, tak aby nedocházelo k šíření a vzniku nozokomiálních nákaz. Vybavení v nemocničním prostředí by mělo splňovat hygienické požadavky - celistvý a omyvatelný povrch a rovněž by povrchy měly být odolné k používání dezinfekčních prostředků. Dalším aspektem je pořízení IP TV na pokoje pacientů pro zvýšení komfortu po dobu hospitalizace zejména u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.
Samotná realizace bude rozložena do dvou let s tím, že 3 podlaží pavilonu budou vybaveny do konce roku 2017 a další 4 podlaží v roce 2018. Celkové náklady na vybavení jsou vyčísleny na cca 5 283 tis. Kč, včetně DPH. Harmonogram čerpání finančních prostředků
v čase je uveden v příloze RK-34-2017-13, př. 4.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje podílet se na financování pořízení vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu a schválit poskytnutí příspěvku pro nemocnici ve výši 30 % celkové pořizovací ceny, maximálně však ve výši 1 600 000 Kč a doporučit zastupitelstvu schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 40 % celkové pořizovací ceny, maximálně však ve výši 2 200 000 Kč.
Zbývající část pořizovací ceny vybavení si bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina a změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnice.
Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude nemocnici v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522, ÚZ 00502 je 7 000 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace i zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-44 a O01990-07 (RK-34-2017-13, př. 5).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 1 600 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 1 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30 % celkové pořizovací ceny vybavení;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu dle materiálu RK-34-2017-13, př. 6;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz