Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-49

RK-34-2017-49.doc  RK-34-2017-49pr01.doc  RK-34-2017-49pr01a.pdf  RK-34-2017-49pr01b.pdf  RK-34-2017-49pr02.doc  RK-34-2017-49pr02a.pdf  RK-34-2017-49pr02b.pdf  RK-34-2017-49pr02c.pdf  RK-34-2017-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-34-2017-49
NázevZměny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná - změna trasy některých krajských silnic a s tím související převody úseků pozemních komunikací a dotčených pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Polná.
Již delší dobu probíhají diskuse a jednání mezi zástupci Kraje Vysočina (dále jen kraj) a města Polná (dále jen město) o možných variantách řešení nevyhovujícího stavu silnice III/34821, na základě kterých vznikla v roce 2016 vyhledávací studie 2 variant možných řešení. Vybraná varianta zahrnuje částečné převedení trasy silnice III/34821 mimo její stávající stopu. V souvislosti s tím bylo předjednáno provedení úpravy konfigurace krajské silniční sítě v centru města Polná.
Po mnoha jednáních byl radě kraje předložen k projednání konkrétní záměr možného řešení:
* Kraj převezme z vlastnictví města do svého vlastnictví místní komunikace vedenou souběžně s autobusovým nádražím. Kraj provede rekonstrukci této místní komunikace a navazujícího úseku stávající silnice III/34821 ke křižovatce se silnicí II/348. Město bude investorem objektů městské infrastruktury (chodníky, podélná pakovací stání, veřejné osvětlení a případné další inženýrské sítě, a ostatní úpravy související s rekonstrukcí). Po rekonstrukci bude tato pozemní komunikace zařazena jako úsek silnice II/348 a II/351 v peáži. Silnice III/34821 bude zrušena. Kraj převezme tuto místní komunikaci darovací smlouvou zatím bez pozemků. Vlastnictví této pozemní komunikace je potřebné vyřešit před zahájením projektových prací ze strany kraje. Na pozemky zastavěné touto pozemní komunikací v rozsahu pro provedené rekonstrukci bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací.
* Město převezme z vlastnictví kraje do svého vlastnictví úsek stávající silnice II/348 mezi křižovatkou se silnicí II/351 směrem na Přibyslav a křižovatkou se silnicemi II/351 směrem na Dobroutov a III/34821 (v podstatě úsek přes Husovo náměstí v Polné a výjezd z náměstí směrem na Zábornou) s tím, že kraj před převodem provede na své náklady odfrézování stávající obrusné vrstva a položení nové obrusné vrstvy tohoto předávaného úseku. Tento úsek se stane místní komunikací. Na tento úsek bude uzavřena budoucí darovací smlouva zahrnující i pozemky pod tímto úsekem.
* Město převezme z vlastnictví kraje do svého vlastnictví úsek stávající silnice III/34821 od křižovatky s místní komunikací souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnici II/351 s tím, že kraj před převodem provede na své náklady položení nové obrusné vrstvy v tl. 4 cm a doplnění krajnic z odfrézovaného materiálu. Tento úsek se stane místní komunikací. Na tento úsek bude uzavřena budoucí darovací smlouva zahrnující i pozemky pod tímto úsekem.
Stávající ulice Varhánkova neodpovídá svými parametry a zejména dopravním významem silnici III. třídy. Rekonstrukcí získá tato komunikace šířkové a stavebně technické uspořádání vhodné pro silnici II. třídy. Díky tomu bude možné převést cca 260 metrů silnice II/348 přes Husovo náměstí, včetně problematického šířkově nevyhovujícího úseku na východním výjezdu z náměstí do sítě místních komunikací města Polná. Stávající silnice III. třídy č. 34821 by tak zanikla a do její stopy by byly přetrasovány silnice II. třídy č. 348 a 351 (v peáži). V části trasy ulice Varhánkova by byla krajská silnice přemístěna na stávající místní komunikaci podél autobusového nádraží a nevyužitá část předána městu. Tímto přetrasováním tak bude možné případnou místní úpravou omezit průjezd Husovým náměstím a zejména z něj vyvést nežádoucí tranzitní dopravu. Realizace rekonstrukce ulice Varhánková je možná v závislosti na průběhu projektové přípravy v roce 2019, odhadované náklady investice činí 10 mil. Kč.
Rada kraje s tímto záměrem vyslovila souhlas.
Návrh řešení K naplnění výše popisovaného záměru změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smluvní vztahy:
* Darovací smlouvu mezi městem Polná na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného, jejímž předmětem je pozemní komunikace - místní komunikace souběžná s autobusovým nádražím včetně všech součástí a příslušenství ležící na částech pozemků par. č. 97/11 a par. č. 97/16 v k.ú. Polná (viz materiál RK-34-2017-49, př. 1).
* Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího obdarovaného, jejímž předmětem je úsek stávající silnice II/348 (průjezd přes Husovo náměstí a část ulice Palackého) od křižovatky se silnicí II/351 (ul. Havlíčkova) po křižovatku se silnicí II/351 (ul. Indusova) včetně všech součástí a příslušenství a části pozemků par. č. 2476/4 a par. č. 2476/5 v k.ú. Polná, které budou odděleny geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice II/348 a úsek stávající silnice III/34821 (část ulice Varhánkova) od křižovatky s místní komunikací - odbočkou na místní komunikaci souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnicí II/351 (ulice Havlíčkova) včetně všech součástí a příslušenství a část pozemku par. č. 2456/1 v k.ú. Polná, která bude oddělena geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice III/34821 (viz materiál RK-34-2017-49, př. 2).
* Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Polná na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného, jejímž předmětem jsou části pozemků par. č. 97/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 97/16 ostatní plocha, silnice, par. č. 97/12 ostatní plocha, zeleň, par. č. 91/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 97/1 ostatní plocha, zeleň, par. č. 2457/6 ostatní plocha, silnice v k. ú. Polná, které budou odděleny geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění stavbou pozemní komunikace po realizaci akce III/34821 Polná, ul. Varhánkova .
Zveřejnění záměru darování nemovitých věcí z vlastnictví Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu bude ke dni prosincového jednání zastupitelstva kraje splněno.
Zveřejnění záměru darování nemovitých věcí z vlastnictví města Polná po zákonem stanovenou dobu je splněno.
Zastupitelstvo města Polná schválilo uzavření předmětných smluvních vztahů usneseními č. ZM-446/25/2017, ZM-447/25/2017 a ZM-448/25/2017.
Podle ustanovení § 36, písm. a zák. č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací. Rozhodování o převodu a nabytí pozemních komunikací je v kompetenci rady kraje podle ustanovení § 59 odst. 3 téhož zákona. Zastupitelstvo kraje má právo v souladu s ustanovením § 37 téhož zákona vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo vyhrazené působnosti rady kraje. S ohledem na to, že návrh usnesení o rozhodnutí o uzavření smluv se týká jak pozemků, tak pozemních komunikací, je vhodné, aby o uzavření smluv rozhodl jeden samosprávný orgán - zastupitelstvo kraje. Návrh usnesení proto předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje vyhradit pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnic II/348 a III/34821 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace - místní komunikace souběžné s autobusovým nádražím v Polné.
StanoviskaRada kraje usnesením 1319/24/2017/RK souhlasila s návrhem záměru změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná dle materiálů RK-24-2017-23 a RK-24-2017-23, př. 2.
Rada kraje usnesením 1412/25/2017/RK rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování úseku stávající silnice II/348 (průjezd přes Husovo náměstí a část ulice Palackého) od křižovatky se silnicí II/351 (ul. Havlíčkova) po křižovatku se silnicí II/351 (ul. Indusova) včetně všech součástí a příslušenství a části pozemků par. č. 2476/4 a par. č. 2476/5 v k.ú. Polná, které budou odděleny geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice II/348 a úseku stávající silnice III/34821 (část ulice Varhánkova) od křižovatky s místní komunikací - odbočkou na místní komunikaci souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnicí II/351 (ulice Havlíčkova) včetně všech součástí a příslušenství a část pozemku par. č. 2456/1 v k.ú. Polná, která bude oddělena geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice III/34821, graficky znázorněno v materiálu
RK-25-2017-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
ODSH souhlasí s návrhem.
KSÚSV: Díky této úpravě bude z krajské sítě silnic vyvedeno cca 260 m komunikace II/348 na Husově náměstí včetně velmi úzkého a obtížně udržovatelného úseku v zaústění do ulice Palackého a převedením do sítě silnic II. tříd zcela zrušena silnice III/34821. Tranzitní dopravu tak bude možné vyvést na zrekonstruovanou a vhodnější komunikaci v ul. Varhánkova.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnic II/348 a III/34821 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace - místní komunikace souběžné s autobusovým nádražím v Polné;
* rozhodnout uzavřít
* darovací smlouvu mezi městem Polná na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 1;
* smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího obdarovaného dle materiálu
RK-34-2017-49, př. 2;
* smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Polná na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 3.
Odpovědnost OM
Termín 12. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz