Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-68

RK-34-2017-68.doc  RK-34-2017-68pr01.doc  RK-34-2017-68pr01upr1.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-34-2017-68
NázevNávrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy s Pardubickým krajem umožňující účast krajské výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2017.
Rada Kraje Vysočina schválila dne 7. 3. 2017 usnesením č. 0437/09/2017/RK účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 28. 1.
- 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji (dále jen ZODM 2018) a uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti výpravy Kraje Vysočina na této akci. S touto akcí jsou spojené mimo jiné náklady nutné na zajištění komplexní účasti krajské výpravy (zejména ubytování a stravování). Tyto náklady jsou hrazeny ze strany účastnických krajů, které výpravy vysílají. Podmínky zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 jsou uvedeny ve smlouvě (viz materiál RK-34-2017-68, př. 1).
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít s Pardubickým krajem smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu RK-34-2017-68, př. 1.
Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu RK-34-2017-68, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2. 2. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz