Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-59

RK-34-2017-59.doc  RK-34-2017-59pr01.doc  RK-34-2017-59pr02.xls  RK-34-2017-59pr03.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-34-2017-59
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je vyhlášení dotačního programu - schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V, na jejichž základě budou poskytovatelé sociálních služeb zařazených do projektu podávat žádosti o dotaci - vyrovnávací platbu.
V červnu roku 2017 proběhla aktualizace výzvy č. 005 OPZ, kdy Kraji Vysočina byla přidělena dílčí alokace ve výši 40 mil. Kč. Odbor sociálních věcí vypracoval projektový záměr na financování rozšířený kapacit sociálních služeb v Kraji Vysočina. O projektovém záměru - Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt V. bylo hlasováno per rollam na Platformě č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl.m.Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (dále jen Platforma č. 2) dne 11. 8. 2017 a platforma souhlasí s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu. Usnesením č. 1695/30/2017/RK rada kraje uložila odboru sociálních věcí předmětný projekt podat a odbor sociálních věcí jeho podání na počátku října zajistil.
V rámci projektu budou financovány dvě sociální služby, které mají inovativní charakter, znamenají rozšíření sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace (v terénní a ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro matky s dětmi a pro ženy bez domova v Třebíči.
V říjnu tohoto roku bude po dokončení investiční akce uvedena do provozu navýšená kapacita azyl. domu v Třebíči. Tato kapacita byla zařazena v krajské síti a její výstavba je financována převážně z prostředků MPSV a s přispěním z rozpočtu kraje. Jedná se o navýšení stávající kapacity o 10 lůžek pro matky s dětmi, otce s dětmi a celé rodiny (3 bytové jednotky) a 6 lůžek pro samostatné ženy bez domova. Tuto navýšenou kapacitu nelze financovat z předchozího projektu, který zajišťuje financování stávající kapacity.
Dále bude v projektu docházet k odstraňování bariér v přístupu klientů služeb k zaměstnávání právě v rámci sociální rehabilitace pro osoby s poruchou autistického spektra. Tento projekt je příležitost ověřit možnost zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra v časovém horizontu déle než 3 roky. V rámci projektu bude podpořena nově vzniklá sociální rehabilitace s okamžitou kapacitou 9 klientů, které budou odborně připravení zaměstnanci doprovázet při pracovním uplatnění. U osob s poruchou autistického spektra se jedná o situaci, kdy zapojení do chráněné nebo běžné práce vyžaduje náročnou individuální a poměrně dlouhodobou podporu a vedení ze strany pracovníků sociální služby, ale je zde také předpoklad zvýšení samostatnosti a pro pracovní uplatnění bez nákladů společnosti na doprovod do zaměstnání. Realizací projektu se zajistí a zvýší kvalita, dostupnost a kontrola poskytování vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina. Zahájení realizace projektu je plánováno od 31. 1. 2018 a ukončení 28. 1. 2022, přičemž vlastní financování služeb sociální prevence bude probíhat od 1. 3. 2018 - 30. 11. 2021 a bude v souladu s podmínkami výzvy. Doba trvání projektu je tedy celkově 48 měsíců.

Projekt je rozpočtován do celkové výše nákladů 39 904 623 Kč. Pokud bude schválena podpora uvedeného projektu z Operačního programu Zaměstnanost, 85% celkových způsobilých nákladů bude financováno z evropských fondů, 10% ze státního rozpočtu a 5% z rozpočtu kraje (tedy žadatele). Poskytovatelům sociálních služeb bude vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina - pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, kterým bude ošetřen soulad financování z projektu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. Financování z uvedeného projektu bude mít charakter tzv. vyrovnávací platby. Aby mohlo být podle harmonogramu zahájeno financování uvedených sociálních služeb od 1. 3. 2018, musí být vyhlášeno dotační řízení, do kterého poskytovatelé uvedených sociálních služeb podají své žádosti.
Návrh řešení Jako realizační krok navrhujeme radě kraje schválit dotační program dle materiálu
RK-34-2017-59, př. 1, ve kterém budou poskytovatelé sociálních služeb žádat o financování svých služeb z individuálního projektu. Jako příloha 2 a 3 tohoto materiálu jsou připojeny vzor žádosti s přílohami, které jsou nedílnou součástí předložených zásad. Navržený dotační program má formu zásad zastupitelstva kraje. Výše dotace bude vypočítána podle pravidel pro poskytování vyrovnávací platby s tím, že již v zásadách byla provedena valorizace odpovídající navýšení platů a že nebude vyžadována spoluúčast z obecních rozpočtů. Financovány budou pouze výše uvedené kapacity sociálních služeb azylové domy a sociální rehabilitace. Po zveřejnění schváleného programu po dobu jednoho měsíce budou poskytovatelé podávat své žádosti v období od 11. 12. 2017 do 20. 12. 2017 do 16:00, aby bylo možné schválit smlouvy o financování z individuálního projektu na prvním jednání zastupitelstva. Navržený dotační program byl připojen jako jedna z příloh k projektu při jeho předložení na MPSV a uvedené služby budou financovány v období od 1. 3. 2018 -
30. 11. 2021 celkovou částkou 37 969 830,- Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V dle materiálů RK-34-2017-59, př. 1, RK-34-2017-59, př. 2
a RK-34-2017-59, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2021
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz