Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-75

RK-34-2017-75.doc  RK-34-2017-75pr01.doc  RK-34-2017-75pr02.doc  RK-34-2017-75pr03.doc  RK-34-2017-75pr04.doc  RK-34-2017-75pr05.doc  RK-34-2017-75pr06.doc  RK-34-2017-75pr07.doc  RK-34-2017-75pr08.doc  RK-34-2017-75pr09.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-34-2017-75
NázevDodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také Smlouva ), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistil administrativní kontrolou u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která tvoří materiál. RK-34-2017-75, př. 1. Porušení uvedeného článku spočívalo v darování nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla, bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina.
Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 27. 6. 2017 usnesením č. 1231/22/2017/RK. Příjemce požadovanou částku uhradil a zajistil písemný souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace (dle přiložené dohody viz materiál RK-34-2017-75, př. 6).
Dále odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o převod Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-75, př. 4 a RK-34-2017-75, př. 5.
Výše popsané pochybení příjemce a žádosti o převod Smluv (v případě Smlouvy PR01537.1242 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2016), které tvoří materiál
RK-34-2017-75, př. 4 a RK-34-2017-75 př. 5, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Jedná se o změny smluvních stran, které budou nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem změny je v jednom případě darování nemovitosti bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina, kdy toto pochybení bylo narovnáno aplikací sazebníku finančních oprav, a dále ve dvou případech darování se souhlasem Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálu RK-34-2017-75, př. 6,
RK-34-2017-75, př. 7, RK-34-2017-75, př. 8. Celé znění Smluv je obsahem materiálu
RK-34-2017-75, př. 1, RK-34-2017-75, př. 2 a RK-34-2017-75, př. 3. V případě Smlouvy PR01537.1242 je obsahem materiálu RK-34-2017-75 př. 5 také znění dodatku č. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2017-75, př. 6,
RK-34-2017-75, př. 7 a RK-34-2017-75, př. 8.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz