Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-74

RK-34-2017-74.doc  RK-34-2017-74pr01.doc  RK-34-2017-74pr02.doc  RK-34-2017-74pr03.doc  RK-34-2017-74pr04.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-34-2017-74
NázevDodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Policarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace (dále také Smlouva ), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2017-74, př. 2.
Požadovaná změna Smlouvy popsaná v žádosti, tvoří materiál RK-34-2017-74, př. 2 a nemá vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Jedná se o prodloužení termínu realizace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke Smlouvě. Smlouva je obsahem materiálu
RK-34-2017-74, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek ke Smlouvě dle materiálu RK-34-2017-74, př. 3.
StanoviskaOdbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-74, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz