Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 3/2007 - 16.01.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
03Nabytí pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
04Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
05Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
06Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
07Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
08Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
09Změna názvu akce v příloze M2 rozpočtu kraje
10Zařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy M1 rozpočtu kraje
11Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Veřejná zakázka na stavební práce na realizaci třetí etapy stavby "II/360 obchvat obce Oslavička"
14Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
15Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1 etapa", změna ceny nabývaných nemovitostí
16Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
17Nájem pozemku v k. ú. a obci Třebíč
18Souhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA
19Demolice stavby v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a její další využití
20Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
21Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období září - prosinec 2006
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora neziskového sektoru
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
25Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2007
26Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
27Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007
28Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
29Návrh na zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
30Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
31Změny dokumentace a znění smluv pro 3. výzvu GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
32Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - prodloužení 4. výzvy
33Dodatek ke smlouvám uzavřeným v rámci 2. a 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
34Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu kraje Vysočina v důsledku změny rozhodnutí MFČR o poskytnutí státní dotace na odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za 2. pololetí a za rok 2006
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
38Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
39Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007
40Informace o výsledku dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007
41Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
43Závěrečná zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" v roce 2006
44EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu
45Dopis ministru ŽP ve věci skládky odpadů Pozďátky
46Návrh na podporu
47Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
48Souhlas se stavbou a převod pozemků pod chodníkem v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
49Vyhodnocení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz