Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-39

RK-03-2007-39.doc  RK-03-2007-39pr1.doc  RK-03-2007-39pr2.xls  RK-03-2007-39pr3.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-03-2007-39
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, (dále jen nemocnice), proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky "Rekonstrukce laboratoří v Nemocnici Třebíč". Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH byla 58 735 tis. Kč, s DPH 68 992 tis. Kč. Ke své žádosti o delegaci zástupců kraje přiložila nemocnice rozpis předpokládaného financování - materiál RK-03-2007-39, př.1.
Jedná se o adaptaci stávajícího objektu v areálu nemocníce pro potřeby sestěhování a fungování laboratoří (OKB a mikrobiologie, odd. hematologie), která zahrnuje stavební úpravy včetně dodávky zdravotnických technologií, laboratorního nábytku a nábytku k vybavení interiéru včetně montáže.
Hodnotící komise po zvážení dílčích kritérií v nabídkách uchazečů doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s firmou Outulný, a.s., který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Návrh řešení Nemocnice při přípravě rozpočtu této akce plánovala, že v roce 2007 dojde k úhradě 54 653 tis. Kč z investic a 3 890 tis. Kč z provozu (z vlastních prostředků, ne nájemné). Zbytek ve výši 10 449 tis. Kč by představovaly pozastávky s postupnou úhradou v následujících letech.
Bohužel konečná cena vítězné nabídky (a i všech ostatních) je vyšší než, byl tento záměr. Došlo tak k situaci, že i když nemocnice využije finanční prostředky z nájemného, kapitálových výdajů, příkazních smluv, převedené nevyčerpané prostředky z investic z roku 2006 a vlastní fond reprodukce, zůstane nepokryto 1 556,3 tis. Kč. Z převedených prostředků z minulého roku je nutné dofinancovat nedokončené akce v celkové výši 6 mil. Kč. Z nájemného na rok 2007 se dokončí započaté práce v IT technologiích ve výši 294 tis. Kč a z nájemného se další prostředky ve výši 384 tis. použijí na přípojku CZT pro sklad CO (napojení na centrální teplo - výměna plynového vytápění).
V rezervním fondu měla organizace k 30. 11.2006 celkem 252 tis. Kč.
Vzhledem k této situaci požádala nemocnice o dodatečnou dotaci minimálně ve výši 1 557 tis. Kč. Vyšší dotace by napomohla operativnějšímu řešení mimořádných havarijních situací. Přehled návrhu investičního plánu, který bude součástí schvalování finančního plánu pro rok 2007 (předpokládá se předložení do rady kraje v do konce února) je uveden v příloze RK-03-2007-39, př. 3.
V příloze RK-03-2007-39, př. 2 je uveden vývoj nájemného nemocnic od roku 2004. Nájemné bylo stanoveno minimálně ve výši ročních odpisů. Poslední aktualizace výše nájemného proběhla v roce 2005. Aktualizace hodnoty pronajatého majetku proběhla k 1. 1. 2006 (dle výsledků inventarizace) - tento krok neměl vliv na výši nájemného, protože hodnota ročních odpisů movitého majetku pro rok 2006 byla pro všechny nemocnice nižší než stanovené nájemné. Navýšení nájemného pro nemocnici by bylo dalším řešením pro získání možných zdrojů pro financování havarijních situací.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Peče o lidské zdroje a majetek kraje činí 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční transfér pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 1 557 tis. Kč na pokrytí investičních nákladů k zajištění dofinancování akce "Rekonstrukce laboratoří v Nemocnici Třebíč";
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření, a to zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 557 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 557 tis. Kč";
* zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 1 557 tis. Kč s určením na dofinancování akce "Rekonstrukce laboratoří v Nemocnici Třebíč";
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a majetkovému odboru provést kontrolu stanoveného nájemného na movitý a nemovitý majetek na rok 2007 a připravit návrh případné aktualizace nájemných smluv.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, ekonomický odbor
Termín 30. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz