Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-18

RK-03-2007-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-03-2007-18
NázevSouhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátila společnost CEI Building, a.s. Želetanská 1449/9, Praha 4 - Michle se žádostí o vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu CITY PARK Jihlava. Touto stavbou bude mimo jiné dotčen pozemek par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice o výměře 3 685 m2 v k. ú. a obci Jihlava a silnice II/602 nacházející se mimo jiné na tomto pozemku. Na uvedeném pozemku bude vybudován dělící ostrůvek a dojde k rozšíření stávajícího chodníku. Část pozemku, na kterém bude vybudován chodník, bude po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření převedena do vlastnictví Statutárního města Jihlava. Současně dojde k vybudování odbočovacích pruhů na silnici II/602 a tím dojde k rozšíření tělesa silnice. Pozemek zastavěný rozšířením tělesa silnice včetně vlastního tělesa silnice by měl být po geometrickém zaměření převeden do vlastnictví kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 6078/11 v k. ú. a obci Jihlava je vlastnictvím kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Předmětný pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočina, katastrálním pracovištěm Jihlava na LV 1078 pro k.ú. a obec Jihlava.
Návrh řešení OM navrhuje vyslovit za podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Jihlava ze dne 11. 12. 2006 souhlas s výše uvedenou stavbou, kterou bude dotčen pozemek par. č. 6078/11 v k. ú. a obci Jihlava. Po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření bude třeba provést majetkoprávní vypořádání jednak se Statutárním městem Jihlava a dále s investorem stavby.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Jihlava se k uvedené stavbě vyjádřila dopisem ze dne 11. 12. 2006 a stanovila pro investora podmínky, za nichž může dojít k realizaci stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou CITY PARK Jihlava, kterou bude dotčen pozemek par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice o výměře 3 685 m2 v k.ú. a obci Jihlava a silnice II/602 nacházející se mimo jiné na tomto pozemku za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihlava ze dne 11. 12. 2006.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz