Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-13

RK-03-2007-13.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-03-2007-13
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na realizaci třetí etapy stavby "II/360 obchvat obce Oslavička"
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSilnice II/360 je důležitým dopravním tahem páteřní sítě kraje Vysočina, který zajišťuje napojení Třebíče na dálnici D1. Stávající trasa má v celé své délce nedostatečnou šířku koruny komunikace, kryt vykazuje značné nerovnosti, směrové oblouky jsou nevyhovující. Před obcí Oslavička směrem od Třebíče jsou nevyhovující výškové poměry - sklon 8%. Nově navrhovaná silnice bude v kategorii S 9,5/70, celková délka trasy je 2,572 km. Z důvodu nedořešených majetkových vztahů k pozemkům v části trasy v km 1,68 - KÚ, byly realizovány v letech 2005 - 2006 pouze cca 2/3 obchvatu v délce 0,00 - 1,68 km (první a druhá etapa stavby). Dokončená část stavby je provizorně napojena na stávající trasu silnice II/360, viz. materiál RK-03-2007-13, př.1 . Majetkoprávní příprava třetí etapy stavby (km 1,680 - 2,570) byla dokončena v roce 2006, územní rozhodnutí bylo vydáno dne 12. 10. 2006 a nabylo právní moci dne 20. 11. 2006. Vydání stavebního povolení se předpokládá v březnu 2007.
V roce 2005 byl odborem majetkovým na základě usnesení 0491/15/2005/RK realizován výběr zhotovitele stavby. Veřejná zakázka byla realizována formou otevřeného řízení s vyhrazením opčního práva na poskytnutí dalších stavebních prací. Rozhodnutím zadavatele na základě usnesení 0888/23/2005/RK byla veřejná zakázka zadána firmě SKANSKA DS a.s., Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00.
Zajištění finančních prostředků je předpokládáno podáním žádosti o financování z Regionálního operačního programu pro NUTS Jihovýchod, Oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu , příp. ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o využití vyhrazeného opčního práva a v návaznosti o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s firmou SKANSKA DS a.s., Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci třetí etapy stavby " II/360 obchvat obce Oslavička"
Materiál RK-03-2007-13, př. 2 obsahuje výzvu k jednání bez uveřejnění.
Předložení výsledku jednání a návrhu rozhodnutí do rady kraje se předpokládá v termínu 27. února 2007.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrhovaným usnesením.
Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že finanční krytí bude řešeno dodatečně - předpokládá se financování z Regionálního operačního programu, opatření 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, případně ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
využít vyhrazené opční právo a zahájit jednání formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s firmou SKANSKA DS a. s., Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00, IČ 26271303 o uzavření smlouvy o dílo na realizaci třetí etapy stavby "II/360 obchvat obce Oslavička".
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. února 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz