Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-44

RK-03-2007-44.doc  RK-03-2007-44pr1.doc  RK-03-2007-44pr1upr1.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-03-2007-44
NázevEKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuSmlouva o řešení pilotního projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" se společností EKO-KOM, a.s. byla uzavřena dne 9. 7. 2004 na základě usnesení Rady kraje Vysočina č. 632/2004/17 ze dne 18. 5. 2004, dle materiálu RK-17-2004-62 upr1, př. 1upr1, 2.
Dne 4. 2. 2005 byl uzavřen "Dodatek č.1 Smlouvy o řešení pilotního projektu" na základě usnesení rady kraje č. 0112/04/2005/RK ze dne 18. 1. 2005 dle materiálu RK-04-2005-31 př.1,2.
Dne 23. 1. 2006 byl uzavřen "Dodatek č.2 Smlouvy o řešení pilotního projektu" na základě usnesení rady kraje č. 0069/02/2006/RK ze dne 17. 1. 2006 dle materiálu RK-02-2006-17 př.1.
Kraj Vysočina zpracoval v samostatné působnosti Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina, který byl schválen zastupitelstvem kraje v červenci 2004. Z tohoto plánu vyplývají povinnosti naplňovat cíle v oblasti třídění odpadů a omezování skládkování. Stejným cílem je vázána také autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s., jíž ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech vyplývají povinnosti v oblasti třídění využitelných složek obalového odpadu.
Z důvodů společných cílů kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM, a.s. vznikl společný projekt i na rok 2007, který je popsán v příloze Dodatku č.3 Smlouvy o řešení pilotního projektu. Tento dodatek je předmětem schválení Radou kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2007-44, př.1.
EKO-KOM a.s. se v dodatku č.3 na rok 2007 zavazuje, že v rámci projektu poskytne finanční hotovost ve výši 5 000 000,- Kč. Tato finanční hotovost může být krajem použita na aktivity, které souvisí s odpadovým hospodářstvím a jsou popsány v příloze dodatku smlouvy. V rámci projektu budou financovány tyto aktivity:
* Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu, environmentální výchovy a osvěty na území kraje Vysočina, (včetně podílu na financování krajem Vysočina prostřednictvím GP FV)
* Krajská komunikační kampaň
* Školení "Komunální odpady v praxi" pro zastupitele a pracovníky obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí
* Informační kampaň na SŠ
* Informační kampaň na ZŠ v obcích s rozšířenou působností
* Průzkum veřejného mínění
* Soutěž obcí
Z poznatků loňského roku vyplynula potřeba pokračování informování občanů, intenzivněji i středoškoláků o významu třídění odpadů a rozšíření i pro žáky základních škol. Množství vytříděných využitelných složek komunálního odpadu podpoří i posílení systému odděleného sběru prostřednictvím úspěšných žadatelů grantových programů Fondu Vysočiny. Školení pracovníků obcí a soutěž obcí v rámci krajské kampaně se v roce 2006 setkaly s velkým zájmem a kladnou reakcí. Zhodnocení dosavadního čtyřletého úsilí bude zmapováno v průzkumu veřejného mínění.
Návrh řešení Odbor životního prostředí předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení "Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu" dle materiálu RK-03-2007-44, př.1. Schválení a podpis dodatku č.3 je předpokladem pro naplňování některých cílů výše zmiňovaného krajského plánu odpadového hospodářství.
StanoviskaOSŘKŽÚ oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu materiálu připomínky.
OŠMS: skutečnosti popsané v projektu byly projednány mezi OŽP a OŠMS (oddělením organizace školství) a souhlasíme s navrhovaným řešením pro školy a školská zařízení v kraji Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít "Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu" se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-03-2007-44, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. ledna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz