Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-14

RK-03-2007-14.doc  RK-03-2007-14pr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-03-2007-14
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDo rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 byla zařazena akce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská". Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace III/4065 v ul. Čenkovská v Třešti. Akce byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu včetně přípojek ze strany města Třešť. Město rovněž plánuje v souvislosti s touto akcí vyřešení parkovacích pruhů, povrchové odvodnění komunikace v ulici Čenkovská a přeložku plynovodu. Pro tyto účely bylo zadáno městem Třešť vypracování projektové dokumentace na tuto akci, jejíž předběžná hodnota se stanovuje na cca 30 mil. Kč. Vzhledem k provázanosti stavebních prací, které zasáhnou jak majetek kraje (komunikace), tak majetek města (kanalizace, vodovod, rozvod veřejného osvětlení) je důvodný společný postup města Třešť a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci. Výsledkem zadávacího řízení pak bude zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ust. § 2 odst. 8 povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" s městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů podle ust. § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky. S ohledem na převažující rozsah stavebních prací (cca 60%) bude funkci vedoucího zadavatele plnit město Třešť. Z důvodu složitosti předmětu veřejné zakázky bude vlastní zadávací řízení na veřejnou zakázku zajišťováno prostřednictvím specializované poradenské firmy, jejíž výběr ještě nebyl ukončen.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít předmětnou smlouvu, jejíž návrh tvoří materiál RK-03-2007-14, př. 1. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. §§ 24 a 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-03-2007-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz