Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 3/2007, které se bude konat dne 16.01.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2007
2. Darování pozemku v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-03-2007-02)
3. Nabytí pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-03-2007-03)
4. Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-03-2007-04)
5. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-03-2007-05)
6. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-03-2007-06)
7. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-03-2007-07)
8. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-03-2007-08)
9. Změna názvu akce v příloze M2 rozpočtu kraje
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-03-2007-09)
10. Zařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy M1 rozpočtu kraje
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-03-2007-10)
11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-03-2007-11)
12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-03-2007-12)
13. Veřejná zakázka na stavební práce na realizaci třetí etapy stavby "II/360 obchvat obce Oslavička"
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-03-2007-13)
14. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-03-2007-14)
15. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1 etapa", změna ceny nabývaných nemovitostí
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-03-2007-15)
16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-03-2007-16)
17. Nájem pozemku v k. ú. a obci Třebíč
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-03-2007-17)
18. Souhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA
    (10:25 10:30, M. Kolář, RK-03-2007-18)
19. Demolice stavby v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a její další využití
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-03-2007-19)
20. Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-03-2007-20)
21. Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období září - prosinec 2006
    (10:40 10:45, A. Krištofová, Z. Ludvík, RK-03-2007-21)
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora neziskového sektoru
    (10:45 10:50, Z. Ludvík, RK-03-2007-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
    (10:50 10:55, Z. Ludvík, RK-03-2007-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
    (10:55 11:00, Z. Ludvík, RK-03-2007-24)
25. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2007
    (11:00 11:05, Z. Ludvík, RK-03-2007-25)
26. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
    (11:05 11:10, Z. Ludvík, RK-03-2007-26)
27. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007
    (11:10 11:15, Z. Ludvík, RK-03-2007-27)
28. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
    (11:15 11:20, J. Strejček, RK-03-2007-28)
29. Návrh na zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
    (11:20 11:25, M. Kalivoda, RK-03-2007-29)
30. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
    (11:25 11:30, H. Kubíček, RK-03-2007-30)
31. Změny dokumentace a znění smluv pro 3. výzvu GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
    (11:30 11:35, M. Černý, RK-03-2007-31)
32. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - prodloužení 4. výzvy
    (11:35 11:40, M. Černý, RK-03-2007-32)
33. Dodatek ke smlouvám uzavřeným v rámci 2. a 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (11:40 11:45, M. Černý, RK-03-2007-33)
34. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
    (11:45 11:50, J. Joneš, RK-03-2007-34)
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu kraje Vysočina v důsledku změny rozhodnutí MFČR o poskytnutí státní dotace na odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka
    (11:50 11:55, J. Joneš, RK-03-2007-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za 2. pololetí a za rok 2006
    (11:55 12:00, J. Joneš, RK-03-2007-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
    (12:00 12:05, J. Joneš, RK-03-2007-37)
38. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    (13:05 13:10, V. Švarcová, RK-03-2007-38)
39. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007
    (13:10 13:15, V. Švarcová, RK-03-2007-39)
40. Informace o výsledku dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007
    (13:15 13:20, V. Švarcová, RK-03-2007-40)
41. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007
    (13:20 13:25, M. Matějková, RK-03-2007-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
    (13:25 13:30, M. Vystrčil, RK-03-2007-42)
43. Závěrečná zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" v roce 2006
    (13:30 13:35, P. Hájek, RK-03-2007-43)
44. EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu
    (13:35 13:40, P. Hájek, RK-03-2007-44)
45. Dopis ministru ŽP ve věci skládky odpadů Pozďátky
    (13:40 13:45, P. Hájek, RK-03-2007-45)
46. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz