Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-34

RK-03-2007-34.doc  RK-03-2007-34pr1.doc  RK-03-2007-34pr2.doc  RK-03-2007-34pr3.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-03-2007-34
NázevZpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
Zpracoval J. Klečanský, I. Koutníková, L. Vávrová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 119/09/2002/RK bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o EIA").
Usnesením rady kraje 192/08/2003/RK bylo odboru životního prostředí plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o IPPC").
V obou případech bylo odboru životního prostředí uloženo podávat o činnosti zprávy radě kraje. Text obou usnesení je v příloze č. 3 tohoto materiálu.
Návrh řešení Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí v období červenec - prosinec 2006 zastupování kraje v samostatné působnosti u procesů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o tři záměry posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor zajišťoval zveřejnění informací veřejnosti, dále zpracoval vyjádření k oznámení, k dokumentaci apod. Záměry včetně jejich současného stavu jsou uvedené v příloze č. 1 materiálu
RK-03-2007- 34. Z těchto záměrů zůstává jako složitější záměr Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky, který je ve fázi před vydáním stanoviska příslušným úřadem tj. Ministerstvem životního prostředí (podrobnosti na internetové stránce http://eia.cenia.cz/eia/index.php pod kódem záměru MZP079). U tohoto záměru je postup průběžně konzultován s resortním radním. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná zejména o ochranu vod, na vyjádření v samostatné působnosti se podílí OŽP ve spolupráci s OLVHZ.

Dále bylo odborem životního prostředí vedeno podle zákona o EIA celkem 34 procesů posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Tyto byly odborem zajišťovány jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti (jednalo se zejména o vyjadřování kraje k oznámením, k dokumentacím a k posudkům záměrů). Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://eia.cenia.cz/eia/info.php?id=VYS. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti. Celkem bylo 16 procesů ukončeno ve zjišťovacím řízení (dle § 7 zákona o EIA) s tím, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, jeden proces pokračuje úplným procesem EIA a v roce 2007 bude vydáno stanovisko (dle § 10 zákona o EIA). Posuzování 3 procesů bylo ukončeno na žádost oznamovatele (odstoupení od záměru), ostatní záměry jsou ve zjišťovacím řízení.
U projektové EIA posuzující konkrétní záměry došlo v hodnoceném období k nárůstu záměrů využívajících obnovitelné zdroje (např.větrné elektrárny a bioplynové stanice), dále záměrů na výrobní a skladové areály a rekonstrukci silnic. U záměrů z oblasti chovu hospodářských zvířat, které představovaly v předchozím období nejvyšší počet záměrů došlo k výraznému snížení (pravděpodobně jako důsledek změny v oblasti dotací).
K nejproblematičtějším patřily záměry VYS220 Truck centrum Měřín, k.ú. Stránecká Zhoř a VYS221 CTPoint Okříšky Fraenkische, výrobní a skladová hala, k.ú. Okříšky.
Dále byly v uvedeném období posuzovány koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí. Jednalo se převážně o posuzování územních plánů obcí (ve 54 případech). Z dalších koncepcí byla posuzována strategie rozvoje města Třebíč. Pro koncepce je přehled v informačním systému na internetu na stránce http://www.ceu.cz/eia/sea/UPD/Seznam.aspx?key=VYS.
Žádný záměr ani koncepce se neukázaly natolik regionálně významné ani neobsahovaly rozporná stanoviska, aby je bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.

Podle zákona o IPPC bylo v roce 2006, v druhém pololetí, odborem životního prostředí vedeno celkem 17 správních řízení o vydání komplexního integrovaného povolení a 21 řízení o změně nebo podstatné změně integrovaného povolení, kde byl kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem (přehled je v příloze č. 2 materiálu RK-03-2007-34).
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ukládá provozovatelům zařízení spadajících pod působnost tohoto zákona získat integrované povolení. Konečným termínem pro povolení všech zařízení spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci je 30. 10. 2007. Nová zařízení musí získat integrované povolení před stavebním povolením.
Na území kraje se nachází 69 zařízení v režimu IPPC. K dnešnímu dni je podáno 60 žádostí a vydáno 49 integrovaných povolení. Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://www.env.cz/ippc. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti.
O podstatných záměrech jsou v rámci samostatné působnosti vždy předem elektronicky informováni kontaktní pracovníci odborů lesního a vodního hospodářství a zemědělství, regionálního rozvoje a majetkového na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje.
Ani zde se žádný záměr neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování a při posuzování vlivů na životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz