Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-23

RK-03-2007-23.doc  RK-03-2007-23pr1.xls  RK-03-2007-23pr1upr1.xls  RK-03-2007-23pr2.doc  RK-03-2007-23pr2upr1.doc  RK-03-2007-23pr3.xls  RK-03-2007-23pr3upr1.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-03-2007-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu schválena na částka 900 tis. Kč na "Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2)". V roce 2007 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v příloze 1 tohoto materiálu. Jedná se o 15 organizací, z nichž 9 je zřizováno krajem, 5 je zřizováno obcemi a jedna je neziskovou organizací (občanské sdružení).
Těmto organizacím navrhujeme přidělit finanční příspěvky v celkové výši 836 tis. Kč (viz materiál RK-03-2007-23, př. 1). Zbytek prostředků (64 tis. Kč) zůstává prozatím v rozpočtu kraje - kapitole Školství pro případnou podporu účastníků z našeho kraje na mezinárodních soutěžích navazujících na ústřední kola soutěží MŠMT (příspěvek na ubytování, stravu, doprava apod.), příp. jako rezerva na dofinancování soutěží MŠMT konaných na podzim roku 2007 (počet účastníků, zejména sportovních soutěží se rok od roku liší řádově ve stovkách - změna v částkách vyplácených na cestovné soutěžících).
Finanční prostředky z MŠMT na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT by měl kraj obdržet v prvním čtvrtletí roku 2007. Příloha 3 materiálu RK-03-2007-23 je přehledem všech finančních příspěvků, které půjdou z rozpočtu kraje či prostřednictvím kraje na výše uvedené soutěže.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit přidělení finančních příspěvků krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím v celkové výši 321 tis. Kč na podporu soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT z vlastních prostředků rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Školství, mládeže a sportu dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1. Současně je třeba schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u těchto zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky. Dále navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit přidělení finančních příspěvků obcím, které jsou zřizovateli organizací realizujících soutěže MŠMT dle tabulky 2 materiálu RK-03-2007-23, př. 1 a Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR dle tabulky 3 materiálu RK-03-2007-23, př. 1.
Materiál RK-03-2007-23, př. 2 obsahuje vzor smlouvy pro přidělení finančních příspěvků na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT pro rok 2007.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na "Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT" schválena částka 900 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přidělit finanční příspěvky příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2007 z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 321 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout finanční příspěvky z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) obcím v celkové výši 145 tis. Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-03-2007-23, př. 1;
* poskytnout finanční příspěvky z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu RK-03-2007-23, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz