Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-36

RK-03-2007-36.doc  RK-03-2007-36pr1.doc  RK-03-2007-36pr2.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-03-2007-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za 2. pololetí a za rok 2006
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina získané za podmínek daných zákonem č.18/1997 Sb. (atomový zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky MF ČR č. 461/2005 Sb. za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech.
Návrh řešení Rozbor je předkládán na základě usnesení rady kraje č. 0066/2/2006/RK ze dne 17. 1. 2006 a č. 1100/22/2006/RK ze dne 18. 7. 2006 ke schválení státních účelových neinvestičních dotací plynoucích přes rozpočet kraje, poukázaných Ministerstvem financí ČR (MFČR) přímo na jím schválené akce, konkrétně na protiradonová opatření v rodinném domku Třebíč, Langfortova 17/170 a v mateřské škole Střížov(JI).Ve 2. pololetí 2006 poskytlo MFČR prostřednictvím kraje účelové neinvestiční dotace na výše uvedené akce v úhrnné výši 272 499 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení a navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 za ukončené 2. pololetí o přijaté neinvestiční dotace z MFČR v celkové výši 272 499 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené 2. pololetí roku 2006 v celkové výši 272 499 Kč;
* rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené 2. pololetí a rok 2006 dle materiálu RK-03-2007-36, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí a odboru ekonomickému důsledně dodržovat právní normy a metodiku Ministerstva financí ČR při poskytování dotace jednotlivým subjektům v roce 2007.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz