Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-10

RK-03-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-03-2007-10
NázevZařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy M1 rozpočtu kraje
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový v roce 2006 zajistil zpracování projektové dokumentace na akce SPŠ Jihlava - oprava oken a SPŠ Jihlava - oprava fasády. Při plánování rozpočtu pro rok 2007 byla zařazena pouze akce SPŠ Jihlava - oprava oken s tím, že oprava fasády bude provedena následně v roce 2008. Toto řešení bylo zvoleno z důvodů předpokládaných finančních nákladů obou akcí ve vazbě na reálné zdroje rozpočtu. Po zpracování a posouzení těchto projektových dokumentací v závěru roku 2006, zpřesnění finanční náročnosti, konzultacích s autorizovanými projektanty a orgány státní památkové péče se jeví jako výhodnější v roce 2007 realizovat opravu oken a fasády z uliční pohledové strany objektu v jednom roce. V následujícím roce potom stejným postupem realizovat dvorní stranu pláště budovy. Oprava oken bude provedena výměnou. Opravu uliční strany historické fasády je nutné zajistit dodavatelem schopným zajistit opravy štukových prvků fasády.
Návrh řešení Z výše uvedených důvodů OM navrhuje zařadit novou akci "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek s tím, že finanční krytí bude zajištěno v rámci stávající výše položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství bez navýšení kapitoly Nemovitý majetek.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy rozpočtu M1 rozpočtu, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz