Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-17

RK-03-2007-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-03-2007-17
NázevNájem pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDle zákona č. 290/2002 Sb. přešla do vlastnictví kraje Vysočina stavba oceloplechového skladu, se kterým byla ke dni 31. 12. 2002 příslušná hospodařit Nemocnice Třebíč. Stavba skladu se nachází na Vltavínské ulici v Třebíči. Stavba skladu byla povolena jako dočasná stavba zařízení staveniště pro stavbu polikliniky v Třebíči na dobu dočasnou do 31. 12. 1980. Sklad byl následně využíván pro potřeby Nemocnice Třebíč a následně Nemocnicí Třebíč pronajímán. Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 506/2 a parc. č. 820/2 v obci a k. ú. Třebíč, grafické znázornění je obsahem materiálu RK-03-2007-17,př.1. Pozemky jsou ve vlastnictví města Třebíč.
Návrh řešení Nemocnice Třebíč projednala s vlastníkem pozemku městem Třebíč možnost pronájmu pozemků za účelem řádného užívání stavby oceloplechového skladu. Město Třebíč souhlasí s pronájmem části pozemků o výměře 864 m2 na dobu neurčitou s možností výpovědi s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného navržena v částce 17 280 Kč/rok (tj. 20 Kč/m2/rok) a pravidelnou roční úpravou o míru inflace zveřejňovanou ČSÚ.
Dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné radě kraje vyhrazeno rozhodovat o uzavření nájemních smluv. Navrhuje se uzavřít nájemní smlouvu s pronajímatelem městem Třebíč na užívání části pozemků parc. č. 506/2 a parc. č. 820/2 v obci a k. ú. Třebíč o celkové výměře 864 m2 za účelem řádného užívání stavby oceloplechového skladu, dle materiálu RK-03-2007-17.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s pronajímatelem městem Třebíč na užívání části pozemků parc. č. 506/2 a parc. č. 820/2 v obci a k. ú. Třebíč o celkové výměře 864 m2 za účelem řádného užívání stavby oceloplechového skladu za podmínek materiálu RK-03-2006-17.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, OM
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz