Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-25

RK-03-2007-25.doc  RK-03-2007-25pr1.doc  RK-03-2007-25pr2.doc  RK-03-2007-25pr3.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-03-2007-25
NázevNávrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2007
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK "Statut účelového Fondu Vysočiny". Na základě tohoto statutu připravil OŠMS grantový program Sportoviště 2007. Jedná se o pravidelný grantový program, který je úspěšný a je o něj velký zájem. V letech 2004 - 2006 bylo do GP SPORTOVIŠTĚ podáno celkem 428 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 23 246 887,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá návrh na vyhlášení grantového programu SPORTOVIŠTĚ 2007 na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu (viz materiál RK-03-2007-25, př.1).
Jedná se o opakování úspěšného programu z minulých let. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta grantových programů Drobná údržba a Výstavba a údržba sportovišť a členů řídících výborů, kteří v letech 2002 - 2006 grantové programy vyhodnocovali.
OŠMS rovněž předkládá Radě kraje Vysočina kritéria, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty (viz neveřejná příloha č. 2 a příloha č. 3 materiálu RK-03-2007-25).
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina usnesením 03/01/2007/Ksvč doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportoviště 2007

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "SPORTOVIŠTĚ 2007" na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu
RK-03-2007-25, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz