Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-28

RK-03-2007-28.doc  RK-03-2007-28pr1.xls  RK-03-2007-28pr2.xls  RK-03-2007-28pr3.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-03-2007-28
NázevDotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval L. Ryšavá, P. Průža
Předkládá J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuPo úspěšných kolech poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí v roce 2003, 2004, 2005 a 2006 z rozpočtu kraje Vysočina byl ze strany obcí opět projeven velký zájem o poskytnutí této dotace i v roce 2007.
Dne 30. 9. 2006 byl ukončen příjem žádostí na poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007. Celkem jsme ve stanoveném termínu obdrželi 72 žádostí a 1 žádost došla po stanoveném termínu. Celkem tedy o dotaci požádalo 73 obcí kraje. Žádosti byly vyhodnoceny podle Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále "Pravidla"). Z došlých žádostí bylo 14 obcí vyzváno k doplnění žádosti. Z vyzvaných obcí jich ve stanoveném termínu 12 svou žádost doplnilo. Obec Tři Studně dopisem ze dne 6. 11 2006 vzalo svou žádost zpět z důvodu složitosti dopracování a dohodnutí souborného stanoviska a tím nesplnění podmínky předložení schváleného souborného stanoviska zastupitelstvem obce. Obec Tis v současné době začíná pracovat na zadání územního plánu obce, a proto nebyla schopna ve stanoveném termínu doložit usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání územního plánu. Žádost obce Veselý Žďár obsahovala veškeré náležitosti, ale byla podána po termínu 30. 9. 2006. Vzhledem k tomu, že o přidělení finančního příspěvku obci rozhoduje zastupitelstvo kraje, předkládáme seznam obcí, které o tento finanční příspěvek požádaly včetně vyhodnocení splnění požadavků "Pravidel".
Návrh řešení V příloze 1 je uveden seznam všech podaných žádostí, jejich vyhodnocení po srovnání s "Pravidly" a doporučení resp. nedoporučení žádosti ke schválení zastupitelstvem kraje. Celkový objem požadovaných finančních prostředků - dotace - je 6 925 657,00 Kč pro 73 žádostí. V příloze 2 je uveden seznam žádostí obcí o dotaci, které splnily "Pravidla" s doporučením poskytnutí dotace. Ke schválení doporučujeme 70 žádostí o celkovém objemu 6 575 791,00 Kč. V příloze 3 jsou uvedeny 3 žádosti obcí o celkovém objemu požadované dotace 349 866,00 Kč, které nelze z důvodu nesplnění podmínek "Pravidel" doporučit ke schválení.
StanoviskaEkonomický odbor: ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 je v kapitole Územní plánování, ORJ 7000, § 3635 uvažováno s částkou 6 600 tis. Kč určenou na dotace obcím na pořizování územně plánovací dokumentace.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout finanční příspěvek na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 70 obcím kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000, par. 3635, v celkové výši 6 575 791,00 Kč, dle materiálu
RK-03-2007-28, př. 2;
* rozhodnout neposkytnout finanční příspěvek na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace obcím Tři Studně, Tis a Veselý Žďár dle materiálu RK-03-2007-28, př. 3.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz