Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-33

RK-03-2007-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-03-2007-33
NázevDodatek ke smlouvám uzavřeným v rámci 2. a 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval I. Dvořáková, V. Kotrbová, I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuVe smlouvách uzavřených v rámci 2. kola a u jedné smlouvy uzavřené v rámci 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina se v textu vyskytl ve formulaci platebních podmínek nesoulad mezi smlouvou a Pokyny pro žadatele a příjemce podpory. V čl. XII. (XIII.) odstavci druhém je nesprávně uvedeno, že "Podpora bude ... příjemci poskytnuta do 5ti pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení Žádosti o proplacení výdajů akce kraji", přičemž zde mělo být uvedeno, že "Podpora bude ... příjemci poskytnuta do 5ti pracovních dnů ode dne obdržení finančních prostředků na zvláštní účet GS".
Tato povinnost kraje je uvedena v Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu "PODPORA REGIONÁLNÍCH A MÍSTNÍCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI VYSOČINA"v rámci podopatření 4.1.2 SROP č. P/SROP/4.1.2/2/2005 ze dne ze dne 22. 7. 2005, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0332/05/2005/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje · Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 1; · Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-05-2005-23, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2.) a formálně změněny dne 18. 7. 2006 usnesením Rady kraje Vysočina č. 1061/22/2006/RK (Rada kraje schvaluje · formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.1.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-43, př. 1; · formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-43, př. 2; · vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-43, př. 3) kde je v čl. 29 odst. 6 stanoveno, že kraj po obdržení finančních prostředků na svůj zvláštní účet GS provede do pěti dnů platbu účelové dotace z prostředků strukturálních fondů na zvláštní účet příjemce podpory. Pokyny pro žadatele a příjemce podpory jsou nedílnou součástí smluv jako jedna z příloh a jsou pro příjemce podpory závazné.
Došlo tak k situaci, kdy smlouvy o poskytnutí podpory stanoví dva odlišné postupy pro vyplacení podpory příjemcům. V rámci 2. výzvy se tento nesoulad objevil ve všech uzavřených smlouvách, v případě 3. výzvy se nesoulad dotýká pouze jedné dosud uzavřené smlouvy. U ostatních smluv uzavíraných v rámci 3. výzvy již bude text smluv upraven tak, aby byl v souladu s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného gestor GS radě kraje předkládá ke schválení vzor dodatku, který upraví platební postupy ve smlouvě do souladu s Pokyny pro žadatele a příjemce. Protože výše uvedenou změnu lze považovat za změnu formální (návrhem dodatku není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta), jíž se uvede smlouva do souladu s dokumentací schválenou zastupitelstvem kraje, a dne 22. 7. 2005 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0332/05/2005/ZK zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat, navrhuje Gestor GS Radě kraje Vysočina schválit vzor dodatku ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře v rámci 2. a 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina, dle materiálu RK-03-2007-33, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
vzor dodatku ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře v rámci 2. a 3. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2007-33, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz