Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-06

RK-03-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-03-2007-06
NázevVzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb po dostavění chodníků.
Vysočina je na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 vlastníkem silničních pozemků v k. ú. a obci Štěpkov par. č. 84-ost. pl., silnice o výměře 863 m2 a 127/1-ost. pl. silnice o výměře 5 360 m2. Obec Štěpkov je na základě zákona 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, vlastníkem pozemku par. č. 109-ost. pl. ost. komunikace o výměře 812 m2 v k. ú. a obci Štěpkov.
Obec Štěpkov vybudovala na základě platného stavebního povolení chodníky. Po jejich dostavění nechala obec na své náklady stavbu zaměřit geom. plánem č. 154-2436/2006. Dle tohoto GP byly mimo plán zastavěny i části pozemků ve vlastnictví Vysočiny, které tento GP označil jako nové pozemky. Z pozemku par. č. 127/1 odměřil díl "b" o výměře 11 m2, z pozemku par. č. 84 odměřil díl "a" o výměře 6 m2 a oba tyto díly sloučil do pozemku par. č. 127/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 17 m2. Dále z pozemku 127/1 odměřil pozemky par. č. 127/4-ost. pl. ost. kom. o výměře 4 m2, par. č. 127/5-ost. pl. ost. kom. o výměře 11 m2 a par. č. 127/6-ost.pl., ost. kom. o výměře 48 m2.
Dále tento GP z pozemku par. č. 109 odměřil nově pozemky, které byly nově zastavěny silnicí - tj. pozemek par. č. 109/2-ost. pl. silnice o výměře 1 m2 a par. č. 109/4-ost. pl., silnice rovněž o výměře 1 m2.
Obec Štěpkov požádala o darování chodníkem zastavěných pozemků dle uvedeného GP par. č. 127/3, 127/4 , 127/5 a 127/6 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov.
Obec Štěpkov současně požádala o převzetí pozemků par. č. 109/2 a 109/4 a stavby silnice na těchto pozemcích z vlastnictví obce Štěpkov do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby darovacími smlouvami. Jedná se o vypořádání staveb sloužících veřejnosti. Majetkoprávním vypořádáním bude dosaženo stavu, kdy stavby a pozemky pod nimi budou mít stejného vlastníka.
Odbor majetkový doporučuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Štěpkov, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky zastavěné chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov a rozhodnout přijmout dar pozemků a dar stavby rozšíření silnice na těchto pozemcích.
StanoviskaProjednáno s ODSH dne 19.12.2006 - ODSH souhlasí.
Projednáno s SÚS Třebíč dne 19. 12. 2006 - bez námitek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků dle GP č. 154-2436/2006 zastavěných chodníkem par. č. par. č. 127/3-ost. pl., ost kom o výměře 17 m2, par. č. 127/4-ost.pl., ost. kom. o výměře 4 m2, par. č. 127/5-ostpl., ost. kom. o výměře 11 m2 a par. č. 127/6-ost. pl., ost. kom. O výměře 48 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout darovat pozemky dle GP č. 154-2436/2006 zastavěné chodníkem par. č. par. č. 127/3-ost. pl., ost kom o výměře 17 m2, par. č. 127/4-ost.pl., ost. kom. o výměře 4 m2, par. č. 127/5-ostpl., ost. kom. o výměře 11 m2 a par. č. 127/6-ost. pl., ost. kom. o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
* rozhodnout přijmout dar pozemků dle GP č. 154-2436/2006 par. č. 109/2-ost.pl., silnice o výměře 1 m2 a 109/4-ost. pl., silnice o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Štěpkov a dar stavby rozšíření silnice na těchto pozemcích z vlastnictví obce Štěpkov do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz