Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-11

RK-03-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-03-2007-11
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Zpracoval Z. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 1245/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 1349/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 25009 m2, par. č. 1386/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 1386/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Želiv, které vlastní na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 688 pro uvedené katastrální území a obec.
Na odbor majetkový se obrátila SÚS Pelhřimov s návrhem na bezúplatný převod pozemků par. č. 1245/2, par. č. 1349/1, par. č. 1386/2 a par. č. 1386/3 v k. ú. a obci Želiv do vlastnictví obce Želiv. Převod pozemků SÚS Pelhřimov projednala již v roce 2004 při ústním jednání se zástupci obce Želiv.
Pozemky par. č. 1245/2, par. č. 1386/2 a par. č. 1386/3 jsou zastavěny chodníkem a pozemek par. č. 1349/1 je zastavěn místní komunikací ve vlastnictví obce (původně silnice III/12923, která byla Rozhodnutím ministerstva vnitra ČSR č. j. SD/21-4627/1983 vydaným Ministerstvem dopravy a spojů ze dne 5. 12 1983 vyřazena ze silniční sítě).
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že stavba chodníků a místní komunikace je ve vlastnictví obce Želiv, navrhuje odbor majetkový uzavřít s obcí darovací smlouvu na pozemky par. č. 1245/2, par. č. 1349/1, par. č. 1386/2 a par. č. 1386/3 v k. ú. a obci Želiv a sjednotit tak vlastnictví pozemku a stavby.
Převáděné pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Návrh předpokládá zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1245/2, par. č. 1349/1, par. č. 1386/2 a par. č. 1386/3 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování pozemků par. č. 1245/2, par. č. 1349/1, par. č. 1386/2 a par. č. 1386/3 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
StanoviskaSÚS Pelhřimov doporučila dopisem ze dne 14. 12. 2004 převod pozemků obci Želiv.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem pozemků do vlastnictví obce Želiv.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1245/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 1349/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 25009 m2, par. č. 1386/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 1386/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky par. č. 1245/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 1349/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 25009 m2, par. č. 1386/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 1386/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz